SFS 2015:706 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

150706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.

4 b §

Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser

som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den
25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återför-
säkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/51/EU. Detta gäller dock inte om överenskommelsen krä-
ver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2015:706

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015