SFS 2015:707 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

150707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(2011:257);

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om försäkringsrörelseförordningen

(2011:257)

dels att 3 kap. 15 § och 7 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 15 § och 7 kap. 3 § ska utgå,
dels att 2 kap. 13 och 14 §§, 3 kap. 1, 2, 4 och 22 §§, 4 kap. 6, 21 och 30 §§

och 7 kap. 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 §, av följande lydelse.

2 kap.

13 §

Tillsammans med en ansökan enligt 14 kap. 6 § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska följande
handlingar ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

överlåtelse och de handlingar som har lagts fram på stämman i det överlå-
tande försäkringsföretaget,

2. en kopia av Bolagsverkets registreringsbevis av stämmans beslut om

överlåtelse, och

3. information om huruvida överlåtelsen omfattar risker eller åtaganden

utomlands samt uppgift om vilka länder som avses.

Om överlåtelsen avser ett försäkringsföretag i likvidation eller i konkurs,

ska en kopia av avtalet om överlåtelse och sådan information som anges i för-
sta stycket 3 lämnas tillsammans med ansökan enligt 14 kap. 17 § försäk-
ringsrörelselagen.

14 §

Om en ansökan enligt 14 kap. 6 eller 17 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) innebär en övergång från en verksamhet där vinstutdelning inte
är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, ska de handlingar som anges i
10 § första stycket 2–4 lämnas tillsammans med ansökan.

3 kap.

1 §

1

För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av

Bolagsverket avseende ett försäkringsaktiebolag gäller 1 kap. aktiebolagsför-

1 Ändringen innebär att ”aktuarie i 15 §” tas bort ur förteckningen.

SFS 2015:707

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:707

ordningen (2005:559), om inte annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestäm-
melserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6–10 §§,
– tillstånd i 11 §,
– ändring av bolagsordning i 13 §,
– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §, och
– avgifter i 24–26 §§.

2 §

2

För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av

Bolagsverket avseende ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 2 och 3 §§, 4 §
första stycket och andra stycket 2–6, 5–7 a, 8 a–12, 13 d, 13 e och 14 §§ för-
ordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte annat följer av
16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6–10 §§,
– tillstånd i 11 och 12 §§,
– ändring av bolagsordning i 13 §,
– ledning i 14 §,
– garantikapital i 17–19 §§,
– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,
– frivillig likvidation i 23 §, och
– avgifter i 24 och 27 §§.

4 §

3

För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av

Bolagsverket avseende en försäkringsförening gäller 2–7 a, 8 a–12, 13 d, 13 e
och 14 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte annat
följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6–10 §§,
– tillstånd i 11 §,
– ändring av stadgar i 13 §,
– ledning i 14 §,
– verksamhetskapital i 20 och 21 §§,
– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,
– frivillig likvidation i 23 §, och
– avgifter i 24 och 27 §§.

22 §

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 14 kap. 4 § för-

säkringsrörelselagen (2010:2043) av avtal om överlåtelse av försäkringsbe-
stånd ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

överlåtelse, och

2. en kopia av de handlingar som har lagts fram på stämman enligt 14 kap.

3 § försäkringsrörelselagen.

4 kap.

6 §

4

Bolagsverket ska snarast efter det att registrering har skett underrätta

Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller strukits ur försäk-

2 Ändringen innebär att ”aktuarie i 15 §” tas bort ur förteckningen.

3 Ändringen innebär att ”aktuarie i 15 §” tas bort ur förteckningen.

4 Senaste lydelse 2012:203.

background image

3

SFS 2015:707

ringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrät-
telsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen ska snarast efter det att aktuarie, revisor eller allmänt

ombud förordnats enligt 17 kap. 10, 11 eller 14 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) underrätta Bolagsverket om det.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepen-

sionsmyndigheten om uppgifter enligt 16 § första stycket 17.

21 §

Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap.

22 § aktiebolagslagen (2005:551), ska detta antecknas i försäkringsregistret
av Bolagsverket. Detsamma gäller beslut att förklara att en fråga om fusion
har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen eller att en fråga om
delning har fallit enligt 24 kap. 29 § samma lag. Vidare ska beslut att förklara
att en fråga om beståndsöverlåtelse har fallit enligt 14 kap. 6 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (2010:2043) antecknas i försäkringsregistret när det
har fått laga kraft.

30 §

Anteckning i försäkringsregistret på grund av anmälan eller underrät-

telse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), aktiebolagslagen (2005:551)
eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar görs på försäkringsföreta-
gets registerupplägg.

Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 14 kap. 4

och 12 §§ försäkringsrörelselagen, 23 kap. 14 och 25 §§ samt 24 kap. 16 och
27 §§ aktiebolagslagen eller 12 kap. 6, 17 och 21 §§ lagen om ekonomiska
föreningar görs anteckning på både det överlåtande och det övertagande för-
säkringsföretagets upplägg.

Anteckning om ändring av ett försäkringsföretags firma och om ett försäk-

ringsföretags likvidation och upplösning ska göras även i den förteckning
som anges i 3 §.

7 kap.

2 §

5

Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043)

meddela föreskrifter om

1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till

följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

2. hur tillgångarna enligt 1 kap. 19 c § 1 ska definieras, placeras och värde-

ras,

3. hur kapitalkravet enligt 1 kap. 19 c § 2 ska beräknas,
4. fastställande av garantibelopp enligt 1 kap. 19 c § 3,
5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt

1 kap. 19 c § 4,

6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 1 kap. 19 c § 5 ska utformas,
7. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 § 1,
8. de krav som ska gälla för deltagande i styrningen av ett försäkringsföre-

tag enligt 2 kap. 4 § första stycket 4,

9. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 2 kap. 11 och

12 §§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap.
11 §,

5 Senaste lydelse 2014:504.

background image

4

SFS 2015:707

10. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 § ska innehålla,
11. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 i övrigt ska

innehålla,

12. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav

på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

13. vilken information enligt 4 kap. 2 § som ett försäkringsföretag ska

lämna till försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av
försäkringar och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

14. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav

på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §,

15. villkor för upplåning enligt 4 kap. 6 §,
16. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt

5 kap. 4, 6, 11 och 13–16 §§,

17. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få

tillstånd att använda matchningsjustering enligt 5 kap. 7 §,

18. hur en volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska beräknas,
19. villkoren för undantag enligt 5 kap. 10 § och beräkningen av en tillfäl-

ligt justerad riskfri räntestruktur,

20. villkoren för undantag enligt 5 kap. 12 § och beräkningen av det tillfäl-

liga avdraget,

21. vad som avses med lämplig riskspridning enligt 6 kap. 3 § första

stycket,

22. förvaring av tillgångar enligt 6 kap. 4 §,
23. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 5 §,
24. förande av register enligt 6 kap. 11 §,
25. de krav som ska gälla för godkännande av poster som tilläggskapital

och grunder för värdering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 5 §,

26. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i nivåer

enligt 7 kap. 7 §,

27. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificeringen av

kapitalbasposter enligt 7 kap. 9 §,

28. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av

poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 10 § andra stycket,

29. hur det primära solvenskapitalkravet ska beräknas enligt 8 kap. 6 §,
30. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få

tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §,

31. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få be-

räkna kapitalkravet för aktiekursrisk utifrån en särskild metod enligt 8 kap. 8 §,

32. hur kapitalkravet för operativ risk ska beräknas enligt 8 kap. 9 §,
33. hur justeringsbeloppet ska beräknas enligt 8 kap. 10 §,
34. förutsättningarna för tillstånd att använda en fullständig eller partiell in-

tern modell enligt 9 kap. 1–5 §§,

35. förutsättningarna för ändring av en intern modell och styrdokument en-

ligt 9 kap. 6 och 7 §§,

36. krav på användning av statistiska kvalitetsnormer för en intern modell

enligt 9 kap. 9–14 §§,

37. kalibrering av en intern modell enligt 9 kap. 15 §,
38. validering av en intern modell enligt 9 kap. 17 §,
39. krav på dokumentation enligt 9 kap. 18 §,
40. vad ett system för riskhantering enligt 10 kap. 6 § ska innehålla när ett

försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig intern
modell,

background image

5

SFS 2015:707

41. innehållet i de riktlinjer för volatilitetsjustering som avses i 10 kap. 7 §

fjärde stycket,

42. innehållet i en sådan likviditetsplan som avses i 10 kap. 8 § 1,
43. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkringsföre-

tag som använder matchnings- eller volatilitetsjustering enligt 10 kap. 8 § 2,

44. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkringsföre-

tag när det gäller företagets känslighet för de antaganden som ligger till grund
för fastställandet av den relevanta riskfria räntestrukturen enligt 10 kap. 9 §,

45. hur en sådan egen bedömning som avses i 10 kap. 10 § ska genomföras,
46. rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbedömning enligt

10 kap. 13 §,

47. vad funktionen för riskhantering enligt 10 kap. 15 § ska ansvara för när

ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig in-
tern modell,

48. villkor för behörighet för den som ska ansvara för eller utföra uppgifter

i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 §,

49. innehållet i försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som

avses i 10 kap. 23 §,

50. vilka uppgifter som ska omfattas av riktlinjer för hantering av intresse-

konflikter enligt 10 kap. 24 §,

51. innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 2 §,
52. vilka uppgifter en ansökan om undantag från kravet på offentliggö-

rande enligt 16 kap. 3 § ska innehålla,

53. innehållet i informations- och rapporteringssystem och styrdokument

enligt 16 kap. 8 §,

54. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finansinspek-

tionen enligt 17 kap. 5 § samt när och hur de ska lämnas,

55. att vissa uppgifter som enligt 17 kap. 6 § ska lämnas till Finansinspek-

tionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

56. innehållet i en åtgärdsplan enligt 18 kap. 4 §,
57. innehållet i en plan för infasning och en lägesrapport enligt 18 kap. 6 §,
58. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 §,
59. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkra-

vet ska beräknas enligt 19 kap. 16–22 §§,

60. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkra-

vet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 19 kap. 30 §,

61. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen en-

ligt 19 kap. 33 §,

62. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt

19 kap. 35 § andra stycket,

63. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

19 kap. 37 och 49 §§,

64. företagstyrningssystem inom en grupp enligt 19 kap. 42 §,
65. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt

19 kap. 43 §,

66. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkra-

vet ska beräknas enligt 19 kap. 71 § tredje stycket, och

67. vilka upplysningar ett specialföretag ska lämna till Finansinspektionen

enligt 20 kap. 9 §.

background image

6

SFS 2015:707

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av försäk-

ringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller så-
dana bestämmelser.

3 §

Finansinspektionen får i fråga om ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen
(2010:2043) meddela föreskrifter om

1. tillämpningen av 10 och 19 kap. försäkringsrörelselagen avseende ett

försäkringsföretags tjänstepensionsverksamhet (punkten 2 andra stycket),

2. vad som avses med ringa omfattning av övrig livförsäkringsverksamhet

(punkten 2 fjärde stycket),

3. om villkoren för undantag enligt punkten 3 första stycket och omfatt-

ningen av undantagen (punkten 3 tredje stycket), och

4. vilka typer av kapitalbasposter som ska omfattas av bestämmelserna i

punkten 4 första och andra styckena (punkten 4 tredje stycket).

5 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska för-

säkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddela
föreskrifter om

1. vilka upplysningar en försäkringsgivare eller ett tjänstepensionsinstitut

ska lämna till inspektionen enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,

2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare handlingar

som ska lämnas tillsammans med en ansökan om koncession enligt 4 kap. 4 §,

3. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för återförsäk-

ring enligt 4 kap. 5 a §,

4. innehållet i ett register enligt 5 kap. 10 § första stycket,
5. kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav samt interna mo-

deller som avser den försäkringsrörelse som en försäkringsgivare från tredje-
land bedriver i Sverige, enligt 5 kap. 12 §,

6. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §,
7. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på

grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring hos för-
säkringsgivaren enligt 8 kap. 1 a §, och

8. vilken information ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna enligt

8 kap. 1 b §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen

om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. För försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter

att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten
2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) gäller bestämmelserna i 2–4 kap. i dess äldre ly-
delse.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)