SFS 2015:715 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

150715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 8 och 10 §§ lagen (1998:710)

med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksam-
het ska ha följande lydelse.

2 §

2

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i lydel-

sen den 31 december 2015, ska gälla för Pensionsmyndighetens premiepen-
sionsverksamhet:

– 5 kap. 1, 2 och 9 §§ om försäkringstekniska avsättningar,
– 5 kap. 4–6 §§ om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
– 6 kap. 1–20 och 27–30 §§ om placering av tillgångar som motsvarar för-

säkringstekniska avsättningar,

– 6 kap. 32 § om användning av optioner och liknande finansiella instru-

ment, och

– 8 kap. 1–3 §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska myn-

digheten anses som ett livförsäkringsföretag. Vad som sägs om dotterföretag i
6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen, i lydelsen den 31 december 2015, ska avse
företag i vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första,
andra eller tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554), om myndigheten
företräder staten som ägare.

8 §

3

Bestämmelserna i 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), i

lydelsen den 31 december 2015, om aktuarie i försäkringsföretag som medde-
lar livförsäkring, och föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 17 §
första stycket 2, i lydelsen den 31 december 2015, ska gälla för Pensionsmyn-
dighetens premiepensionsverksamhet.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket ska vad som sägs om verkställande direktören avse myndighetens
chef.

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2061.

3 Senaste lydelse 2010:2061.

SFS 2015:715

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:715

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

10 §

4

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i lydel-

sen den 31 december 2015, ska gälla för Finansinspektionens tillsyn över
Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet:

– 14 kap. 5 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

– 14 kap. 6 § andra stycket om skyldighet för styrelsen och verkställande

direktören att hålla försäkringsföretagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt
för granskning,

– 14 kap. 7 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplys-

ningar m.m. till inspektionen,

– 14 kap. 13 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkrings-

företags styrelse,

– 14 kap. 16 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet,
– 16 kap. 1, 2 och 12 §§ om rätt för inspektionen att ingripa, och
– 17 kap. 1 och 3 §§ om överklagande av inspektionens beslut.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska myn-

digheten anses som ett försäkringsföretag. Vad som sägs om försäkringsföre-
tagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:2061.