SFS 2015:716 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

150716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå,
dels att 9 § ska ha följande lydelse.

9 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2065.

SFS 2015:716

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;