SFS 2015:718 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

150718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 1 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

2

Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt detta kapi-

tel. Informationen ska, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. In-
formationen ska vara klar och tydlig och avfattad på svenska. Den får lämnas
på ett annat språk om mottagaren begär det.

Detta kapitel gäller inte i fråga om personförsäkring som tecknas av en nä-

ringsidkare till förmån för sitt företag, om det kan antas att näringsidkaren
saknar behov av informationen. Kapitlet är inte heller tillämpligt på sådana
försäkringsföreningar som har medgetts undantag enligt 1 kap. 19 och
19 b §§ eller 20 § 1 försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2069.

SFS 2015:718

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015