SFS 2015:719 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

150719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 1 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

27 kap.

1 §

2

Bolagsverket ska föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt

denna lag eller annan författning.

Av 13 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse framgår att bankaktiebolag ska registreras i bankregistret. Av 17 kap.
1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) framgår att försäkringsaktiebolag
ska registreras i försäkringsregistret. När det i denna lag hänvisas till aktiebo-
lagsregistret, ska hänvisningen beträffande bankaktiebolag och försäkrings-
aktiebolag avse bankregistret respektive försäkringsregistret.

I fråga om registrering i aktiebolagsregistret av redovisnings- och revi-

sionshandlingar gäller bestämmelserna i tillämplig lag om årsredovisning i
stället för bestämmelserna i detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2071.

SFS 2015:719

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;