SFS 2015:722 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

150722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1266) med instruk-

tion för Försvarsmakten

dels att 1–3 b och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1 §

1

Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som

ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för Försvarsmaktens verksam-
het ska vara förmågan till väpnad strid.

2 §

2

Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet. För-

svarsmakten ska upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet.
Myndigheten ska dessutom kunna värna Sveriges suveräna rättigheter och
svenska intressen samt kunna förebygga och hantera konflikter och krig såväl
nationellt som internationellt. Försvarsmakten ska kunna utföra dessa uppgif-
ter självständigt eller i samverkan med andra myndigheter, länder och organi-
sationer.

Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser

kunna lämna stöd till civil verksamhet.

2 a §

Försvarsmakten ska vid höjd beredskap kunna krigsorganisera, mobi-

lisera och använda alla krigsförband för att möta ett militärt hot mot Sverige
och svenska intressen. Krigsförband ska kunna krigsorganiseras även om höjd
beredskap inte råder.

3 §

3

Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och upptäcka och

identifiera yttre hot mot Sverige och svenska intressen samt ta fram underlag
för beslut om höjd beredskap. Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot mili-
tärt stöd.

Krigsförbanden ska vara tillgängliga för verksamhet i fred. Försvarsmakten

ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna påbörja operativ verksam-
het omedelbart efter beslut.

Försvarsmakten ska ha en aktuell operativ planering för sina uppgifter. Pla-

neringen ska omfatta alla resurser som är nödvändiga för att genomföra För-

1 Senaste lydelse 2009:1204.

2 Senaste lydelse 2009:1204. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2012:899.

SFS 2015:722

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:722

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

svarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska fortlöpande lämna upplys-
ningar till berörda myndigheter om förhållanden i den operativa planeringen
som har betydelse för deras verksamhet.

3 a §

4

Försvarsmakten ska kunna delta i såväl kortvariga som långvariga in-

ternationella militära insatser och ta fram underlag för beslut om sådana insat-
ser.

Försvarsmakten ska kunna stödja och genomföra insatser för säkerhetssek-

torreform och bidra till uppbyggnaden av andra länders försvarsförmåga samt
med myndighetens befintliga förmåga och resurser bidra till stöd för humani-
tär verksamhet.

Försvarsmakten ska kunna genomföra räddnings-, evakuerings- och för-

stärkningsinsatser.

3 b §

5

Försvarsmakten ska särskilt

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättel-

severksamhet,

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra

kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan

signalskyddsverksamhet,

5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjöläges-

information sammanställd för civila behov,

6. på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportrelaterad verksam-

het inom försvarssektorn, och

7. medverka i statsceremonier.

14 §

6

Försvarsmaktens grundorganisation består av de organisationsenheter

som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Försvarsmakten bestämmer sin egen grundorganisation i de delar den inte

är reglerad i denna förordning.

De delar av Försvarsmaktens organisation som har uppgifter vid höjd be-

redskap organiseras som krigsförband. Vilka krigsförband som Försvarsmak-
ten ska bestå av regleras särskilt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:650.

5 Senaste lydelse 2010:650.

6 Senaste lydelse 2010:650.