SFS 2015:723 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

150723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:854) med
instruktion för Försvarets materielverk;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:854) med instruk-

tion för Försvarets materielverk

dels att 1, 3, 3 b och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av

följande lydelse.

1 §

1

Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsmakten

– vidmakthålla, destruera och kassera varor,
– upphandla byggentreprenader, varor och tjänster och
– tillhandahålla logistiktjänster.
Materielverket ska ta hänsyn till de särskilt brådskande förhållanden som

kan uppkomma vid höjd beredskap och mobilisering samt i fredstid när Sveri-
ges territoriella integritet ska hävdas.

Försvarets materielverk ska biträda Försvarsmakten i materielförsörjnings-

och logistikförsörjningsplanering samt med materielsystemkunskap.

1 a §

Försvarets materielverk ska, på uppdrag av Försvarsmakten, ansvara

för försäljning eller upplåtelse av materiel som inte behövs för För-
svarsmaktens verksamhet eller som blivit obrukbar hos Försvarsmakten.

1 b §

Försvarets materielverk ska, efter särskilt bemyndigande från rege-

ringen, företräda staten vid förhandlingar och ingående av internationella
överenskommelser som avser försäljning eller upplåtelse av materiel och till-
hörande tjänster.

3 §

2

Försvarets materielverk ska bedriva exportrelaterad verksamhet inom

försvarssektorn. Verksamheten ska bidra till försvarets materielförsörjning
och dess operativa förmåga eller i övrigt vara till nytta för svensk försvars-
och säkerhetspolitik.

3 b §

3

Försvarets materielverk ska bedriva militär luftfart.

1 Senaste lydelse 2012:898.

2 Senaste lydelse 2010:655.

3 Senaste lydelse 2013:943.

SFS 2015:723

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:723

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

5 §

Vid Försvarets materielverk finns ett nationellt certifieringsorgan för it-

säkerhet i produkter och system. Materielverket, certifieringsorganet, ska i sin
verksamhet beakta nationella säkerhetsintressen, verka för att uppnå och vid-
makthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat samt vara Sveri-
ges signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för
ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande över-
enskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)