SFS 2015:724 Förordning om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

150724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:861) med
instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:861) med instruktion för

Totalförsvarets forskningsinstitut ska ha följande lydelse.

3 §

1

Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan mel-

lan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forsk-
ning.

Forskningsinstitutet ska på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva

exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:656.

SFS 2015:724

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015