SFS 2015:725 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

150725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:725

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:725

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
registerkontroll i enlighet med vad som anges i 18 och 19 §§.

Försvarets radioanstalt,
Försvarshögskolan,

1 Senaste lydelse 2014:1150. Ändringen innebär att ”Försvarsexportmyndigheten” tas
bort ur förteckningen.

;