SFS 2015:727 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

150727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om avfallsförordningen (2011:927)2

dels att bilaga 1 ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3, 10, 12, 13, 20, 33, 34 a och 66 §§ och bilaga 4 ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 11 b, 13 a och 13 b §§, och när-

mast före 11 b och 13 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

3

Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets han-

tering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestäm-
melser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av
andra förordningar.

Denna förordning är meddelad med stöd av
– 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 24 a–26, 30–32, 35, 45,

46, 48, 49, 54–62, 65, 74–76, 79 och 82 §§,

– 15 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 23 §,
– 15 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 77 §,
– 15 kap. 16 § miljöbalken i fråga om 74 och 76 §§,
– 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 27 och 28 §§,
– 15 kap. 25 § miljöbalken i fråga om 36–44 och 53 §§,
– 15 kap. 26 § miljöbalken i fråga om 24 §,
– 15 kap. 27 § miljöbalken i fråga om 46–49 §§,
– 15 kap. 28 § miljöbalken i fråga om 11 a–13 b, 36–43, 70 a–71, 77, 80

och 83 §§,

– 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 72 §,
– 15 kap. 33 § miljöbalken i fråga om 63 §,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 29, 64, 70 och 73 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §

4

I denna förordning avses med

brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att för-

bränningsprocessen har startat,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt kommissionens förord-
ning (EU) nr 1357/2014.

2 Senaste lydelse av bilaga 1 2014:236.

3 Senaste lydelse 2014:1076.

4 Senaste lydelse 2011:1009.

SFS 2015:727

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:727

farligt avfall: avfall som i bilaga 4 beskrivs med en avfallskod markerad

med en asterisk (*) eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 12 § ska anses vara farligt avfall, och

organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehål-

ler organiskt kol.

10 §

5

I denna förordning avses med

beslut 2000/532/EG: kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersätt-

ning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel
1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om
upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rå-
dets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen enligt kommissionens
beslut 2014/955/EU,

direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i
lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014,

direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU

av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elek-
tronisk utrustning (WEEE), i den ursprungliga lydelsen,

förordning (EG) nr 850/2004: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar
och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,

förordning (EG) nr 440/2008: kommissionens förordning (EG) nr 440/2008

av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach),

förordning (EG) nr 1102/2008: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metal-
liskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar
och säker förvaring av metalliskt kvicksilver,

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direk-
tiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006,

förordning (EG) nr 1069/2009: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för anima-
liska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att an-
vändas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter), och

förordning (EU) nr 1257/2013: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och
om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG.

5 Senaste lydelse 2015:27.

background image

3

SFS 2015:727

Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper

11 b §

För att bedöma om ett avfall har farliga egenskaper ska

1. bilaga III till direktiv 2008/98/EG tillämpas, eller
2. avfallet testas enligt förordning (EG) nr 440/2008 eller enligt andra in-

ternationellt erkända testmetoder och riktlinjer och, i fråga om försök på djur
eller människor, med hänsyn till artikel 7 i förordning (EG) nr 1272/2008.

Om en bedömning har gjorts både enligt 1 och 2 ska testresultatet enligt 2

gälla.

12 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att ett visst avfall som

har en farlig egenskap är farligt avfall.

13 §

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst farligt avfall

inte är farligt avfall, om avfallsinnehavaren visar att

1. avfallet inte har någon farlig egenskap, och
2. avsaknaden av farliga egenskaper inte är en följd av att avfallet har blan-

dats eller spätts ut i syfte att inte behöva tillämpa bestämmelserna om farligt
avfall.

Länsstyrelsen ska underrätta Naturvårdsverket om sådana beslut.

Klassificering av avfall

13 a §

För att klassificera ett avfall fastställs den sexsiffriga avfallskod i bi-

laga 4 som bäst beskriver avfallet. Avfallskoderna är indelade i kapitel. Vid
valet av avfallskod ska den som klassificerar avfallet

1. identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig

avfallskod i kapitel 01–12 eller 17–20 som inte slutar på 99,

2. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1, välja en lämplig av-

fallskod i kapitel 13–15 som inte slutar på 99,

3. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1 eller 2, välja en lämplig

avfallskod i kapitel 16 som inte slutar på 99, eller

4. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1, 2 eller 3, välja den av-

fallskod i bilaga 4 som slutar på 99 och bäst beskriver avfallet.

13 b §

När beskrivningen av en avfallskod i bilaga 4 innehåller en hänvis-

ning till denna paragraf ska avfallet anses vara farligt avfall, om

1. innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det enligt 11 b § har en eller

flera farliga egenskaper, eller

2. avfallet innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

(PCDD/F), DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan), klordan, hexaklor-
cyklohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen,
klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl eller
PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till för-
ordning (EG) nr 850/2004.

Vid bedömningen får hänsyn tas till klassificering och märkning enligt de

anmärkningar i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som anges i bila-
gan till beslut 2000/532/EG.

Avfall som utgörs av metallegeringar i sin massiva form och som inte är

förorenat med farliga ämnen ska vid bedömningen inte anses vara farligt av-
fall.

background image

4

SFS 2015:727

20 §

Bestämmelser om bortskaffande av visst kvicksilver finns i artikel 2 i

förordning (EG) nr 1102/2008.

33 §

Bestämmelser om avfallshantering för avfall som består av, innehåller

eller har förorenats med vissa långlivade organiska föroreningar finns i artikel
7 i förordning (EG) nr 850/2004.

34 a §

6

Bestämmelser om fartygsåtervinning finns i förordning (EU) nr

1257/2013 och i förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning.

66 §

7

Naturvårdsverket är

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om

kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av
farligt avfall (SÖ 1991:22),

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som

avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006, och

3. den behöriga myndighet som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning (EG)

nr 1102/2008.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

6 Senaste lydelse 2015:21.

7 Senaste lydelse 2012:372.

background image

5

SFS 2015:727

Bilaga 4

8

Avfallstyper

Denna bilaga innehåller en förteckning över olika typer av avfall. För varje
avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med
en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall.

Avfallstyperna är indelade i kapitel (tvåsiffrig kod) och underkapitel (fyr-

siffrig kod).

Olika slags avfall som uppkommer vid en och samma anläggning kan be-

höva identifieras i olika avfallstyper.

Uttryck i bilagan

I denna bilaga avses med

farligt ämne: ett ämne som är klassificerat som farligt till följd av att det

uppfyller kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.

tungmetall: föreningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar,

bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium och tenn, samt dessa ämnen i
metallisk form om de klassificerats som farliga ämnen,

övergångsmetaller: föreningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt,

koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirko-
nium, molybden och tantal, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klas-
sificerade som farliga ämnen,

stabilisering: process som ändrar avfallsbeståndsdelarnas farlighet, varvid

farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall,

solidifiering: process där endast avfallets aggregationstillstånd ändras ge-

nom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas, och

delvis stabiliserat avfall: avfall som efter stabiliseringsprocessen fortfa-

rande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlats till
icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång
eller lång sikt.

01

Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt

fysikalisk och kemisk behandling av mineral

01 01

Avfall från mineralbrytning:

01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltiga material.
01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltiga material.

01 03

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mine-

ral:

01 03 04* Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 03 05* Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 03 06 Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05.

8 Senaste lydelse 2015:21.

background image

6

SFS 2015:727

01 03 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och

kemisk behandling av metallhaltiga mineral och som enligt 13 b § ska anses
vara farligt avfall.

01 03 08 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i

01 03 07.

01 03 09 Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i

01 03 10.

01 03 10* Rödslam från aluminiumoxidproduktion som innehåller farliga

ämnen och som inte omfattas av 01 03 07(*) och som enligt 13 b § ska anses
vara farligt avfall.

01 03 99 Annat avfall än det som anges i 01 03 04–01 03 10.

01 04

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga

mineral:

01 04 07* Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk

behandling av icke-metallhaltiga mineral och som enligt 13 b § ska anses vara
farligt avfall.

01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som

anges i 01 04 07.

01 04 09 Kasserad sand och lera.
01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i

01 04 07–01 04 09.

01 04 11 Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som

anges i 01 04 07–01 04 10.

01 04 12 Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som

anges i 01 04 07 och 01 04 11.

01 04 13 Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges

i 01 04 07–01 04 12.

01 04 99 Annat avfall än det som anges i 01 04 07–01 04 13.

01 05

Borrslam och annat borravfall:

01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten eller i syfte att ut-

vinna värme ur berget.

01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen och

som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i

01 05 05 och 01 05 06.

01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i

01 05 05 och 01 05 06.

01 05 99 Annat borravfall än det som anges i 01 05 04–01 05 08.

02

Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt

och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

02 01

Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och

fiske:

02 01 01 Slam från tvättning och rengöring.
02 01 02 Vävnadsdelar från djur.
02 01 03 Växtdelar.

background image

7

SFS 2015:727

02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar).
02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm)

samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produk-
tionsstället.

02 01 07 Skogsbruksavfall.
02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

02 01 09 Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som

anges i 02 01 08.

02 01 10 Metallavfall.
02 01 99 Annat avfall än det som anges i 02 01 01–02 01 10.

02 02

Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livs-

medel av animaliskt ursprung:

02 02 01 Slam från tvättning och rengöring.
02 02 02 Vävnadsdelar från djur.
02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 02 99 Annat avfall än det som anges i 02 02 01–02 02 04.

02 03

Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål,

ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av
jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass:

02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och sepa-

rering.

02 03 02 Konserveringsmedelsavfall.
02 03 03 Avfall från vätskeextraktion.
02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 03 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 03 99 Annat avfall än det som anges i 02 03 01–02 03 05.

02 04

Avfall från sockertillverkning:

02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor.
02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav.
02 04 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 04 99 Annat avfall än det som anges i 02 04 01–02 04 03.

02 05

Avfall från tillverkning av mejeriprodukter:

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 05 99 Annat avfall än det som anges i 02 05 01 och 02 05 02.

02 06

Avfall från bagerier och konfektyrfabriker:

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 06 02 Konserveringsmedelsavfall.
02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 06 99 Annat avfall än det som anges i 02 06 01–02 06 03.

02 07

Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker

(utom kaffe, te och kakao):

02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av

råvaror.

background image

8

SFS 2015:727

02 07 02 Avfall från spritdestillation.
02 07 03 Avfall från kemisk behandling.
02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.
02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
02 07 99 Annat avfall än det som anges i 02 07 01–02 07 05.

03

Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler,

pappersmassa, papper och papp

03 01

Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:

03 01 01 Bark- och korkavfall.
03 01 04* Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga äm-

nen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

03 01 05 Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som

anges i 03 01 04.

03 01 99 Annat avfall än det som anges i 03 01 01–03 01 05.

03 02

Avfall från träskyddsbehandling:

03 02 01* Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel.
03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar.
03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar.
03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel.
03 02 05* Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01– 03 02 04

men som innehåller farliga ämnen.

03 02 99 Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01–03 02 05.

03 03

Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och

papp:

03 03 01 Bark- och träavfall.
03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska).
03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper.
03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från

returfiber.

03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för återvinning.
03 03 09 Kalkslamsavfall.
03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från me-

kanisk avskiljning.

03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 03 03 10.

03 03 99 Annat avfall än det som anges i 03 03 01–03 03 11.

04

Avfall från läder-, päls- och textilindustri

04 01

Avfall från läder- och pälsindustri:

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk.
04 01 02 Avfall från kalkbehandling.
04 01 03* Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande

fas.

04 01 04 Kromhaltiga garvmedel.
04 01 05 Kromfria garvmedel.

background image

9

SFS 2015:727

04 01 06 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som

innehåller krom.

04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som

inte innehåller krom.

04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som

innehåller krom.

04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning.
04 01 99 Annat avfall än det som anges i 04 01 01–04 01 09.

04 02

Avfall från textilindustri:

04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plas-

tomer).

04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax).
04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

04 02 15 Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14.
04 02 16* Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen och som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

04 02 17 Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16.
04 02 19* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 04 02 19.

04 02 21 Oförädlade textilfibrer.
04 02 22 Förädlade textilfibrer.
04 02 99 Annat avfall än det som anges i 04 02 09–04 02 22.

05

Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

05 01

Avfall från raffinering av petroleum:

05 01 02* Slam från avsaltning.
05 01 03* Bottenslam från tankar.
05 01 04* Surt alkylslam.
05 01 05* Oljespill.
05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning.
05 01 07* Sur tjära.
05 01 08* Andra former av tjära.
05 01 09* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall,

05 01 10 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 05 01 09.

05 01 11* Avfall från rening av bränslen med baser.
05 01 12* Oljehaltiga syror.
05 01 13 Slam från matarvatten.
05 01 14 Avfall från kyltorn.
05 01 15* Förbrukad filterlera.
05 01 16 Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum.
05 01 17 Bitumen.
05 01 99 Annat avfall än det som anges i 05 01 02–05 01 17.

background image

10

SFS 2015:727

05 06

Avfall från kolpyrolys:

05 06 01* Sur tjära.
05 06 03* Andra former av tjära.
05 06 04 Avfall från kyltorn.
05 06 99 Annat avfall än det som anges i 05 06 01–05 06 04.

05 07

Avfall från rening och transport av naturgas:

05 07 01* Kvicksilverhaltigt avfall.
05 07 02 Svavelhaltigt avfall.
05 07 99 Annat avfall än det som anges i 05 07 01 och 05 07 02.

06

Avfall från oorganisk-kemiska processer

06 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

syror:

06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet.
06 01 02* Saltsyra.
06 01 03* Fluorvätesyra.
06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet.
06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet.
06 01 06* Andra syror.
06 01 99 Annat avfall än det som anges i 06 01 01–06 01 06.

06 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

baser:

06 02 01* Kalciumhydroxid.
06 02 03* Ammoniumhydroxid.
06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid.
06 02 05* Andra baser.
06 02 99 Annat avfall än det som anges i 06 02 01–06 02 05.

06 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

salter, saltlösningar och metalloxider:

06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider och

som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i

06 03 11 och 06 03 13.

06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

06 03 16 Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15.
06 03 99 Annat avfall än det som anges i 06 03 11–06 03 16.

06 04

Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03:

06 04 03* Arsenikhaltigt avfall.
06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall.
06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller.
06 04 99 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 04 03–06 04 05.

background image

11

SFS 2015:727

06 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället:

06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 05 03 Annat slam än det som anges i 06 05 02.

06 06

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar
ingår och avsvavlingsprocesser:

06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider och som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02.
06 06 99 Annat avfall än det som anges i 06 06 02 och 06 06 03.

06 07

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår:

06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys.
06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion.
06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam.
06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen.
06 07 99 Annat avfall än det som anges i 06 07 01–06 07 04.

06 08

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

kisel och kiselderivat:

06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

06 08 99 Annat avfall än det som anges i 06 08 02.

06 09

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar in-
går:

06 09 02 Fosforslagg.
06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat

med farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 09 04 Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i

06 09 03.

06 09 99 Annat avfall än det som anges i 06 09 02–06 09 04.

06 10

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar in-
går och från tillverkning av gödningsmedel:

06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

06 10 99 Annat avfall än det som anges i 06 10 02.

06 11

Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel:

06 11 01 Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid.
06 11 99 Annat avfall än det som anges i 06 11 01.

06 13

Annat avfall från oorganiska kemiska processer:

06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra bioci-

der.

background image

12

SFS 2015:727

06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02).
06 13 03 Kimrök.
06 13 04* Avfall från asbestbearbetning.
06 13 05* Sot.
06 13 99 Annat avfall än det som anges i 06 13 01–06 13 05.

07

Avfall från organisk-kemiska processer

07 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

organiska baskemikalier:

07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 01 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 01 11.

07 01 99 Annat avfall än det som anges i 07 01 07–07 01 12.

07 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

plast, syntetgummi och konstfibrer:

07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och

moderlutar.

07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 02 11.

07 02 13 Plastavfall.
07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14.
07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än de som anges i 07 02 16.
07 02 99 Annat avfall än det som anges i 07 02 01–07 02 17.

07 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

organiska färgämnen och pigment (utom 06 11):

07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

background image

13

SFS 2015:727

07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 03 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 03 11.

07 03 99 Annat avfall än det som anges i 07 03 01–07 03 12.

07 04

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddspro-
dukter (utom 03 02) och andra biocider:

07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 04 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 04 11.

07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

07 04 99 Annat avfall än det som anges i 07 04 01–07 04 13.

07 05

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

farmaceutiska produkter:

07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 05 11.

07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13.
07 05 99 Annat avfall än det som anges i 07 05 01–07 05 14.

background image

14

SFS 2015:727

07 06

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosme-
tika:

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 06 11.

07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 06 01–07 06 12.

07 07

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats:

07 07 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.
07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och mo-

derlutar.

07 07 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.
07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester.
07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.
07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 07 07 11.

07 07 99 Annat avfall än det som anges i 07 07 01–07 07 12.

08

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning

av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och
tryckfärg

08 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och

borttagning av färg och lack:

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel

eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.
08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsme-

del eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt av-
fall.

08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13.
08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller

organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska
anses vara farligt avfall.

08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som

anges i 08 01 15.

background image

15

SFS 2015:727

08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska

lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara
farligt avfall.

08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i

08 01 17.

08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller

organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska
anses vara farligt avfall.

08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som

anges i 08 01 19.

08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel.
08 01 99 Annat avfall än det som anges i 08 01 11–08 01 21.

08 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material):

08 02 01 Pulverlackavfall.
08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material.
08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material.
08 02 99 Annat avfall än det som anges i 08 02 01–08 02 03.

08 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

tryckfärg:

08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg.
08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg.
08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12.
08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 03 15 Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14.
08 03 16* Etsbad.
08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

08 03 18 Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17.
08 03 19* Dispergerad olja.
08 03 99 Annat avfall än det som anges i 08 03 07–08 03 19.

08 04

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av

lim och fogmassa (även impregneringsmedel):

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel

eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09.
08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsme-

del eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt av-
fall.

08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11.
08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som inne-

håller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt
13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det

som anges i 08 04 13.

background image

16

SFS 2015:727

08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa

som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fog-

massa än det som anges i 08 04 15.

08 04 17* Hartsolja.
08 04 99 Annat avfall än det som anges i 08 04 09–08 04 17.

08 05

Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08.

08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater.

09

Avfall från fotografisk industri

09 01

Avfall från fotografisk industri:

09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator.
09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar.
09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare.
09 01 04* Fixerbad.
09 01 05* Blekbad och blekfixerbad.
09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på

produktionsstället.

09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller sil-

verföreningar.

09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller

silverföreningar.

09 01 10 Engångskameror utan batterier.
09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01,

16 06 02 eller 16 06 03 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

09 01 12 Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11.
09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än

det som anges i 09 01 06.

09 01 99 Annat avfall än det som anges i 09 01 01–09 01 13.

10

Avfall från termiska processer

10 01

Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19):

10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10

01 04).

10 01 02 Flygaska från kolförbränning.
10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä.
10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning.
10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvav-

ling.

10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvav-

ling.

10 01 09* Svavelsyra.
10 01 13* Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle.
10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än

den som anges i 10 01 14.

background image

17

SFS 2015:727

10 01 16* Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen och

som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 17 Annan flygaska från samförbränning än den som anges i

10 01 16.

10 01 18* Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05,

10 01 07 och 10 01 18.

10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 10 01 20.

10 01 22* Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller far-

liga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 23 Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som

anges i 10 01 22.

10 01 24 Sand från fluidiserade bäddar.
10 01 25 Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade

kraftverk.

10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling.
10 01 99 Annat avfall än det som anges i 10 01 01–10 01 26.

10 02

Avfall från järn- och stålindustri:

10 02 01 Avfall från slaggbehandling.
10 02 02 Obehandlad slagg.
10 02 07* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga äm-

nen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 02 08 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 02 07.

10 02 10 Glödskal.
10 02 11* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 02 12 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 02 11.

10 02 13* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller far-

liga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de

som anges i 10 02 13.

10 02 15 Annat slam och andra filterkakor.
10 02 99 Annat avfall än det som anges i 10 02 01–10 02 15.

10 03

Avfall från aluminiumsmältverk:

10 03 02 Anodrester.
10 03 04* Slagg från primär smältning.
10 03 05 Aluminiumoxidavfall.
10 03 08* Saltslagg från sekundär smältning.
10 03 09* Svart slagg från sekundär smältning.
10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt

med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som enligt
13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 16 Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15.

background image

18

SFS 2015:727

10 03 17* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

10 03 18 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i

10 03 17.

10 03 19* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 20 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19.
10 03 21* Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvar-

nar) som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt
avfall.

10 03 22 Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvar-

nar) än det som anges i 10 03 21.

10 03 23* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 24 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 03 23.

10 03 25* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller far-

liga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 26 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de

som anges i 10 03 25.

10 03 27* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 28 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 03 27.

10 03 29* Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehål-

ler farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 30 Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det

som anges i 10 03 29.

10 03 99 Annat avfall än det som anges i 10 03 02–10 03 30.

10 04

Avfall från blysmältverk:

10 04 01* Slagg från primär och sekundär smältning.
10 04 02* Slagg och avdraget material från primär och sekundär smält-

ning.

10 04 03* Kalciumarsenat.
10 04 04* Stoft från rökgasrening.
10 04 05* Annat partikelformigt material och stoft.
10 04 06* Fast avfall från rökgasrening.
10 04 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 04 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 04 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 04 09.

10 04 99 Annat avfall än det som anges i 10 04 01–10 04 10.

10 05

Avfall från zinksmältverk:

10 05 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 05 03* Stoft från rökgasrening.
10 05 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 05 05* Fast avfall från rökgasbehandling.
10 05 06* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

background image

19

SFS 2015:727

10 05 08* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 05 09 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 05 08.

10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid

kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 05 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i

10 05 10.

10 05 99 Annat avfall än det som anges i 10 05 01–10 05 11.

10 06

Avfall från kopparsmältverk:

10 06 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 06 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning.
10 06 03* Stoft från rökgasrening.
10 06 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 06 06* Fast avfall från rökgasbehandling.
10 06 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 06 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 06 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 06 09.

10 06 99 Annat avfall än det som anges i 10 06 01–10 06 10.

10 07

Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk:

10 07 01 Slagg från primär och sekundär smältning.
10 07 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning.
10 07 03 Fast avfall från rökgasbehandling.
10 07 04 Annat partikelformigt material och stoft.
10 07 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 07 07* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 07 08 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 07 07.

10 07 99 Annat avfall än det som anges i 10 07 01–10 07 08.

10 08

Avfall från andra icke-järnsmältverk:

10 08 04 Partikelformigt material och stoft.
10 08 08* Saltslagg från primär och sekundär smältning.
10 08 09 Annan slagg.
10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid

kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i

10 08 10.

10 08 12* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

10 08 13 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i

10 08 12.

10 08 14 Anodrester.

background image

20

SFS 2015:727

10 08 15* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 16 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15.
10 08 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller far-

liga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de

som anges i 10 08 17.

10 08 19* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 20 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i

10 08 19.

10 08 99 Annat avfall än det som anges i 10 08 04–10 08 20.

10 09

Avfall från järngjuterier:

10 09 03 Ugnsslagg.
10 09 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga äm-

nen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i

10 09 05.

10 09 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga äm-

nen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i

10 09 07.

10 09 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09.
10 09 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11.
10 09 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13.
10 09 15* Avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 16 Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i

10 09 15.

10 09 99 Annat avfall än det som anges i 10 09 03–10 09 16.

10 10

Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier:

10 10 03 Ugnsslagg.
10 10 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga äm-

nen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i

10 10 05.

10 10 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga äm-

nen som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i

10 10 07.

10 10 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09.

background image

21

SFS 2015:727

10 10 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11.
10 10 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13.
10 10 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 16 Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges i

10 10 15.

10 10 99 Annat avfall än det som anges i 10 10 03–10 10 16.

10 11

Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter:

10 11 03 Glasfiberavfall.
10 11 05 Partikelformigt material och stoft.
10 11 09* Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och

som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt av-
fall.

10 11 10 Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

än de som anges i 10 11 09.

10 11 11* Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller

tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör) och som enligt 13 b § ska anses vara
farligt avfall.

10 11 12 Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11.
10 11 13* Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga

ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 14 Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i

10 11 13.

10 11 15* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 16 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 11 15.

10 11 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller far-

liga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än som

anges i 10 11 17.

10 11 19* Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som

innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 20 Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än

det som anges i 10 11 19.

10 11 99 Annat avfall än det som anges i 10 11 03–10 11 20.

10 12

Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och bygg-

material:

10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt.
10 12 03 Partikelformigt material och stoft.
10 12 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 12 06 Kasserade formar.
10 12 08 Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk be-

handling).

background image

22

SFS 2015:727

10 12 09* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 12 10 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 12 09.

10 12 11* Avfall från glasering som innehåller tungmetaller och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 12 12 Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11.
10 12 13 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.
10 12 99 Annat avfall än det som anges i 10 12 01–10 12 13.

10 13

Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter ba-

serade på dessa:

10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt.
10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk.
10 13 06 Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13).
10 13 07 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.
10 13 09* Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 13 10 Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i

10 13 09.

10 13 11 Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i

10 13 09 och 10 13 10.

10 13 12* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 13 13 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i

10 13 12.

10 13 14 Betongavfall och betongslam.
10 13 99 Annat avfall än det som anges i 10 13 01–10 13 14.

10 14

Avfall från krematorier:

10 14 01* Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening.

11

Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och

andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller

11 01

Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och

andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering,
alkalisk avfettning och eloxidering):

11 01 05* Betningssyror.
11 01 06* Syror som inte anges på annan plats.
11 01 07* Betningsbaser.
11 01 08* Slam från fosfatering.
11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 10 Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09.
11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen och

som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 12 Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11.
11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 14 Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13.

background image

23

SFS 2015:727

11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som

innehåller farliga ämnen.

11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 99 Annat avfall än det som anges i 11 01 05–11 01 98.

11 02

Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår:

11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även ja-

rosit, götit).

11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska proces-

ser.

11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som

innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 02 06 Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer

än det som anges i 11 02 05.

11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 02 99 Annat avfall än det som anges i 11 02 02–11 02 07.

11 03

Slam och fast avfall från härdning:

11 03 01* Cyanidhaltigt avfall.
11 03 02* Annat avfall än det som anges i 11 03 01.

11 05

Avfall från varmförzinkning:

11 05 01 Hård zink.
11 05 02 Zinkaska.
11 05 03* Fast avfall från rökgasrening.
11 05 04* Förbrukat flussmedel.
11 05 99 Annat avfall än det som anges i 11 05 01–11 05 04.

12

Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av

metaller och plaster

12 01

Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av

metaller och plaster:

12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall.
12 01 02 Stoft och partiklar av järnmetall.
12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn.
12 01 04 Stoft och partiklar av andra metaller än järn.
12 01 05 Fil- och svarvspån av plast.
12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emul-

sioner och lösningar).

12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner

och lösningar).

12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar.
12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar.
12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor.
12 01 12* Använda vaxer och fetter.
12 01 13 Svetsavfall.

background image

24

SFS 2015:727

12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i

12 01 14.

12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16.
12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering).
12 01 19* Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja.
12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga

ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i

12 01 20.

12 01 99 Annat avfall än det som anges i 12 01 01–12 01 21.

12 03

Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11):

12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska.
12 03 02* Avfall från ångavfettning.

13

Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och

oljor i kapitel 05, 12 och 19)

13 01

Hydrauloljeavfall:

13 01 01* Hydrauloljor som innehåller en PCB-produkt.
13 01 04* Klorerade emulsioner.
13 01 05* Icke-klorerade emulsioner.
13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor.
13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor.
13 01 11* Syntetiska hydrauloljor.
13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor.
13 01 13* Andra hydrauloljor.

13 02

Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall:

13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjol-

jor.

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och

smörjoljor.

13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor.
13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjol-

jor.

13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 03

Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor:

13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller en PCB-

produkt.

13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverförings-

oljor än de som anges i 13 03 01.

13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverförings-

oljor.

13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor.

background image

25

SFS 2015:727

13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor.
13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 04

Maskinrumsolja:

13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar.
13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskin-

rumsolja.

13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart.

13 05

Material från oljeavskiljare:

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare.
13 05 02* Slam från oljeavskiljare.
13 05 03* Slam från slamavskiljare.
13 05 06* Olja från oljeavskiljare.
13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare.
13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare.

13 07

Avfall av flytande bränslen och drivmedel:

13 07 01* Eldningsolja och diesel.
13 07 02* Bensin.
13 07 03* Andra bränslen (även blandningar).

13 08

Annat oljeavfall:

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner.
13 08 02* Andra emulsioner.
13 08 99* Annat avfall än det som anges i 13 01–13 08 02.

14

Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och

drivmedel (utom 07 och 08)

14 06

Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och driv-

medel för skum eller aerosoler:

14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC.
14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsbland-

ningar.

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.
14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsme-

del.

14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel.

15

Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och

skyddskläder som inte anges på annan plats

15 01

Förpackningar (även förpackningsavfall som anges i 20 01 men som

har samlats in separat):

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar.
15 01 02 Plastförpackningar.
15 01 03 Träförpackningar.
15 01 04 Metallförpackningar.
15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial.
15 01 06 Blandade förpackningar.

background image

26

SFS 2015:727

15 01 07 Glasförpackningar.
15 01 09 Textilförpackningar.
15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade

av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyll-

ning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare och som enligt 13 b § ska an-
ses vara farligt avfall.

15 02

Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder:

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på

annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen och
som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

än de som anges i 15 02 02.

16

Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

16 01

Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är

avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och
från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08):

16 01 03 Uttjänta däck.
16 01 04* Uttjänta fordon.
16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga

komponenter.

16 01 07* Oljefilter.
16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver.
16 01 09* Komponenter som innehåller en PCB-produkt.
16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar).
16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest och som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11.
16 01 13* Bromsvätskor.
16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14.
16 01 16 Gasoltankar.
16 01 17 Järnmetall.
16 01 18 Icke-järnmetaller.
16 01 19 Plast.
16 01 20 Glas.
16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07–

16 01 11, 16 01 13 och 16 01 14.

16 01 22 Andra komponenter.
16 01 99 Annat avfall än det som anges i 16 01 03–16 01 22.

16 02

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning:

16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller en PCB-pro-

dukt och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som

innehåller eller som är förorenad av en PCB-produkt och som enligt 13 b §
ska anses vara farligt avfall.

background image

27

SFS 2015:727

16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC

eller HFC och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter

än de som anges i 16 02 09–16 02 12 och som enligt 13 b § ska anses vara
farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning
kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är
märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat ak-
tiverat glas m.m.

16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09–

16 02 13.

16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats

från kasserad utrustning.

16 03

Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända

produkter:

16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 03 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03.
16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05.
16 03 07* Metalliskt kvicksilver.

16 04

Kasserade sprängämnen:

16 04 01* Kasserad ammunition.
16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser.
16 04 03* Andra kasserade sprängämnen.

16 05

Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier:

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som enligt 13 b § ska an-

ses vara farligt avfall.

16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04.
16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller far-

liga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier och som enligt 13 b §
ska anses vara farligt avfall.

16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06,

16 05 07 eller 16 05 08.

16 06

Batterier och ackumulatorer:

16 06 01* Blybatterier.
16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier.
16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier.
16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03).

background image

28

SFS 2015:727

16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer.
16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer.

16 07

Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor

(utom 05 och 13):

16 07 08* Oljehaltigt avfall.
16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen.
16 07 99 Annat avfall än det som anges i 16 07 08 och 16 07 09.

16 08

Förbrukade katalysatorer:

16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, ro-

dium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07).

16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsme-

taller eller farliga föreningar av övergångsmetaller och som enligt 13 b § ska
anses vara farligt avfall.

16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller

föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats.

16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning

(utom 16 08 07).

16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra.
16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer.
16 08 07* Förbrukade katalysatorer som är förorenade av farliga ämnen

som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 09

Oxidationsmedel:

16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat.
16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat.
16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid.
16 09 04* Andra oxidationsmedel.

16 10

Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället:

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01.
16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen och som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 10 04 Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03.

16 11

Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material:

16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från

metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b §
ska anses vara farligt avfall.

16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta ma-

terial från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01.

16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska

processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara
farligt avfall.

16 11 04 Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska

processer än de som anges i 16 11 03.

background image

29

SFS 2015:727

16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska proces-

ser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt
avfall.

16 11 06 Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallur-

giska processer än de som anges i 16 11 05.

17

Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade

områden)

17 01

Betong, tegel, klinker och keramik:

17 01 01 Betong.
17 01 02 Tegel.
17 01 03 Klinker och keramik.
17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker

och keramik som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses
vara farligt avfall.

17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de

som anges i 17 01 06.

17 02

Trä, glas och plast:

17 02 01 Trä.
17 02 02 Glas.
17 02 03 Plast.
17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med

farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 03

Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter:

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.
17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter.

17 04

Metaller (även legeringar av dessa).

17 04 01 Koppar, brons, mässing.
17 04 02 Aluminium.
17 04 03 Bly.
17 04 04 Zink.
17 04 05 Järn och stål.
17 04 06 Tenn.
17 04 07 Blandade metaller.
17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga äm-

nen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10.

17 05

Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och

muddermassor:

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03.

background image

30

SFS 2015:727

17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05.
17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07.

17 06

Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest:

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest och som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga

ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.
17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.

17 08

Gipsbaserade byggmaterial:

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga äm-

nen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

17 09

Annat bygg- och rivningsavfall:

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-produkt (t.ex.

fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller
en PCB-produkt) och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i

17 09 01–17 09 03.

18

Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed

förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt
anknytning till patientbehandling)

18 01

Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller före-

byggande av sjukdomar hos människor:

18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03).
18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03).
18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaf-

fande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt av-
fall.

18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och

bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, en-
gångskläder, blöjor).

18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 07 Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06.
18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

background image

31

SFS 2015:727

18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08.
18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård.

18 02

Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av

djursjukdomar:

18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02).
18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaf-

fande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt av-
fall.

18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bort-

skaffande på grund av smittofara.

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 02 06 Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05.
18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall.

18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07.

19

Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa

avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för
industriändamål

19 01

Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall:

19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan.
19 01 05* Filterkaka från rökgasrening.
19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vat-

tenhaltigt flytande avfall.

19 01 07* Fast avfall från rökgasrening.
19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening.
19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11.
19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13.
19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15.
19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17.
19 01 19 Sand från fluidiserade bäddar.
19 01 99 Annat avfall än det som anges i 19 01 02–19 01 19.

19 02

Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägs-

nande av krom eller cyanid samt neutralisering):

19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall.
19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall.
19 02 05* Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller

farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

background image

32

SFS 2015:727

19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som

anges i 19 02 05.

19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning.
19 02 08* Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och som

enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09.
19 02 11* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 02 99 Annat avfall än det som anges i 19 02 03–19 02 11.

19 03

Stabiliserat eller solidifierat avfall:

19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis stabiliserats, utom

19 03 08.

19 03 05 Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04.
19 03 06* Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 03 07 Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06.
19 03 08* Delvis stabiliserat kvicksilver.

19 04

Förglasat avfall och avfall från förglasning:

19 04 01 Förglasat avfall.
19 04 02* Flygaska och annat avfall från rökgasrening.
19 04 03* Icke-förglasad fast fas.
19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall.

19 05

Avfall från aerob behandling av fast avfall:

19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande av-

fall.

19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall.
19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav.
19 05 99 Annat avfall än det som anges i 19 05 01–19 05 03.

19 06

Avfall från anaerob behandling av avfall:

19 06 03 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall.
19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall.
19 06 05 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt

avfall.

19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt

avfall.

19 06 99 Annat avfall än det som anges i 19 06 03–19 06 06.

19 07

Lakvatten från avfallsupplag:

19 07 02* Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen och

som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 07 03 Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02.

19 08

Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteck-

ningen:

19 08 01 Rens.

background image

33

SFS 2015:727

19 08 02 Avfall från sandfång.
19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten.
19 08 06* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
19 08 07* Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.
19 08 08* Tungmetallhaltigt avfall från membransystem som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehål-

ler ätliga oljor och fetter.

19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som

anges i 19 08 09 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av

industriavloppsvatten och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten

än det som anges i 19 08 11.

19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av in-

dustriavloppsvatten och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 08 14 Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än

det som anges i 19 08 13.

19 08 99 Annat avfall än det som anges i 19 08 01–19 08 14.

19 09

Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriända-

mål:

19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning.
19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten.
19 09 03 Slam från avkalkning.
19 09 04 Förbrukat aktivt kol.
19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.
19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.
19 09 99 Annat avfall än det som anges i 19 09 01–19 09 06.

19 10

Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall:

19 10 01 Järn- och stålavfall.
19 10 02 Avfall av andra metaller än järn.
19 10 03* ”Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 10 04 Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som anges i

19 10 03.

19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05.

19 11

Avfall från oljeregenerering:

19 11 01* Förbrukad filterlera.
19 11 02* Sur tjära.
19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall.
19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser.
19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som inne-

håller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det

som anges i 19 11 05.

background image

34

SFS 2015:727

19 11 07* Avfall från rökgasrening.
19 11 99 Annat avfall än det som anges i 19 11 01–19 11 07.

19 12

Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering,

krossning, komprimering, sintring):

19 12 01 Papper och papp.
19 12 02 Järnmetall.
19 12 03 Icke-järnmetaller.
19 12 04 Plast och gummi.
19 12 05 Glas.
19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska an-

ses vara farligt avfall.

19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06.
19 12 08 Textilier.
19 12 09 Mineraler (t.ex. sand, sten).
19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning –

RDF).

19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk be-

handling av avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska an-
ses vara farligt avfall.

19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk be-

handling av avfall än det som anges i 19 12 11.

19 13

Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten:

19 13 01* Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga

ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i

19 13 01.

19 13 03* Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 13 04 Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i

19 13 03.

19 13 05* Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga

ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 13 06 Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som

anges i 19 13 05.

19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från

efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen och som enligt
13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 13 08 Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga kon-

centrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07.

20

Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och

institutionsavfall. (även separat insamlade fraktioner)

20 01

Separat insamlade fraktioner (utom 15 01):

20 01 01 Papper och papp.
20 01 02 Glas.
20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall.
20 01 10 Kläder.
20 01 11 Textilier.

background image

35

SFS 2015:727

20 01 13* Lösningsmedel.
20 01 14* Syror.
20 01 15* Basiskt avfall.
20 01 17* Fotokemikalier.
20 01 19* Bekämpningsmedel.
20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.
20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner.
20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett.
20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som en-

ligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i

20 01 27.

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt

13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.
20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 13 b §

ska anses vara farligt avfall.

20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31.
20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01,

16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som om-
fattar dessa batterier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 34 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33.
20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som

anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter och som
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk
och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier
som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas
från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som

anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35.

20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska an-

ses vara farligt avfall.

20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37.
20 01 39 Plaster.
20 01 40 Metaller.
20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar.
20 01 99 Andra fraktioner än de som anges i 20 01 01–20 01 41.

20 02

Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser):

20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall.
20 02 02 Jord och sten.
20 02 03 Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall.

20 03 Annat hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutions-
avfall än det som anges i 20 01 och 20 02:

20 03 01 Blandat avfall.
20 03 02 Avfall från torghandel.
20 03 03 Avfall från gaturenhållning.
20 03 04 Slam från septiska tankar.

background image

36

SFS 2015:727

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp.
20 03 07 Skrymmande avfall.
20 03 99 Annat avfall än det som anges i 20 03 01–20 03 07.