SFS 2015:729 Domstolsdataförordning

150729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Domstolsdataförordning;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver

Allmän bestämmelse

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av domstolsdatalagen (2015:728).

De uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och till-

lämpningsområde som i lagen. Med domstol eller domstolsinstans avses i
denna förordning en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en
hyres- och arrendenämnd.

Tillgången till personuppgifter

2 §

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att det inom myndigheten

finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppfölj-
ning av behörigheter för tillgång till personuppgifter.

Sökbegränsningar

Sökning i de allmänna domstolarna

3 §

Användningen i allmän domstol enligt 15 § första stycket 1 domstolsda-

talagen (2015:728) av sökbegrepp som avslöjar brott eller misstanke om brott
får inte avse sökning i personuppgifter i tvistemål. Användningen av sådana
sökbegrepp får inte heller avse sökning i personuppgifter i mål eller ärenden
som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut fem år efter utgången
av det kalenderår då avgörandet fick laga kraft.

4 §

Personnamn, personnummer, samordningsnummer och andra uppgifter

som direkt kan hänföras till en fysisk person som är i livet får inte användas
som sökbegrepp vid sökning i personuppgifter i brottmål som har avgjorts
slutligt genom en dom eller ett beslut fem år efter utgången av det kalenderår
då avgörandet fick laga kraft.

Sökning i de allmänna förvaltningsdomstolarna

5 §

Användningen i allmän förvaltningsdomstol enligt 15 § första stycket 2

domstolsdatalagen (2015:728) av sökbegrepp som avslöjar hälsa, brott eller
misstanke om brott får inte avse sökning i personuppgifter i mål som hand-

SFS 2015:729

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:729

läggs av Migrationsöverdomstolen eller av en migrationsdomstol. Använd-
ningen av sådana sökbegrepp får inte heller avse sökning i personuppgifter i
mål som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut tjugo år efter ut-
gången av det kalenderår då avgörandet fick laga kraft.

Undantag från sökförbuden

6 §

Förbuden i 3–5 §§ gäller inte vid sökning i en viss handling eller i ett

visst mål eller ärende.

Direktåtkomst

När är direktåtkomst tillåten

7 § Direktåtkomst enligt 17 § domstolsdatalagen (2015:728) får medges en-
dast i de fall som anges i 8–12 §§ och med de ytterligare begränsningar som
enligt 13 § gäller för direktåtkomst till personuppgifter i mål och ärenden som
har avgjorts slutligt.

Direktåtkomst vid överklagande

8 § När ett mål eller ärende överklagas får den lägre domstolsinstans som
har prövat målet eller ärendet medge högre domstolsinstanser direktåtkomst
till personuppgifterna i målet eller ärendet och till personuppgifterna i andra
mål och ärenden som har samband med det överklagade målet eller ärendet.

9 §

När ett mål eller ärende överklagas får en högre domstolsinstans medge

de lägre domstolsinstanser som har prövat målet eller ärendet direktåtkomst
till personuppgifterna i målet eller ärendet och till personuppgifterna i andra
mål och ärenden som har samband med det överklagade målet eller ärendet.

10 §

Vid tillämpningen av 8 och 9 §§ ska en ansökan om resning eller om

återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla jämställas med ett
överklagande.

Direktåtkomst till rättspraxis

11 §

Högsta domstolen och hovrätterna får medge en allmän domstol eller

en hyres- och arrendenämnd direktåtkomst till domar och beslut. Högsta för-
valtningsdomstolen och kammarrätterna får medge en allmän förvaltnings-
domstol direktåtkomst till domar och beslut. Direktåtkomsten får även avse

1. uppgifter om parterna och deras ombud, biträden eller försvarare,
2. uppgifter om expediering, delgivning, överklagande och laga kraft,
3. uppgift om saken,
4. ärendemening,
5. uppgift om samband med andra mål,
6. en sammanfattning av domen eller beslutet,
7. uppgifter om domare, handläggare och andra tjänstemän vid domstolen,

och

8. andra uppgifter med direkt anknytning till en dom eller ett beslut.

background image

3

SFS 2015:729

Direktåtkomst i samband med beredskapsverksamhet

12 §

Domstolar som tillsammans deltar i beredskap får medge varandra

direktåtkomst till personuppgifter som behövs för handläggningen av de mål
och ärenden som omfattas av beredskapsverksamheten.

Ytterligare begränsning av direktåtkomst till slutligt avgjorda mål
och ärenden

13 §

När ett mål eller ärende har avgjorts slutligt genom en dom eller ett be-

slut som har fått laga kraft får direktåtkomst till personuppgifterna i målet
eller ärendet medges endast

1. under sex månader efter det att domen eller beslutet fick laga kraft vid

direktåtkomst enligt 8–10 §§, och

2. under tjugo år efter det att domen eller beslutet fick laga kraft vid direkt-

åtkomst enligt 11 §.

Bemyndigande

14 §

Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till

personuppgifter. För tilldelning av behörighet för tillgång till personuppgifter
ska det särskilt beaktas att det utöver behovet av uppgifterna ställs krav på ut-
bildning och erfarenhet.

Domstolsverket får även meddela
1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som en förteckning enligt 11 §

domstolsdatalagen (2015:728) ska innehålla,

2. föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut personupp-

gifter på medium för automatiserad behandling,

3. ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut

personuppgifter genom direktåtkomst och om behörighet och säkerhet vid så-
dant utlämnande,

4. ytterligare föreskrifter om begränsningar för behandling av personupp-

gifter som hänför sig till ett mål eller ärende som har avgjorts slutligt genom
en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, och

5. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av domstolsdata-

lagen (2015:728) och denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 3 § andra meningen, 4 §, 5 § andra meningen

och 13 § om begränsningar för sökning och direktåtkomst i fråga om slutligt
avgjorda mål och ärenden tillämpas första gången den 1 januari 2019.

3. Bestämmelserna i 7–12 §§ om direktåtkomst tillämpas i de allmänna för-

valtningsdomstolarna första gången den 1 januari 2018.

4. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:639) om registerfö-

ring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling,
förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med
hjälp av automatiserad behandling, förordningen (2001:641) om register-
föring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp
av automatiserad behandling och förordningen (2001:642) om registerföring
m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behand-
ling.

background image

4

SFS 2015:729

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

5. De upphävda bestämmelserna i 5 § i förordningen (2001:639) om regis-

terföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behand-
ling och i 5 § i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvalt-
ningsrätt med hjälp av automatiserad behandling gäller fortfarande, dock
längst till och med den 30 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)