SFS 2015:730 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

150730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:271) om mål och
ärenden i allmän domstol;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och

ärenden i allmän domstol

1

dels att 6 § ska upphävas,
dels att 4 § ska ha följande lydelse.

4 §

2

Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dag-

böcker. Föreskrifter om registreringen i tingsrätt och hovrätt meddelas av
Domstolsverket. I Högsta domstolen görs registreringen enligt de föreskrifter
som domstolen fastställer.

För konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion som inte re-

gistreras med hjälp av automatiserad behandling finns det närmare bestäm-
melser i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och
ärenden om företagsrekonstruktion.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 6 § 2001:643.

2 Senaste lydelse 2002:261.

SFS 2015:730

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015