SFS 2015:731 Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

150731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1095) om
ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i

arrendenämnd och hyresnämnd ska ha följande lydelse.

2 §

Vid nämnden ska det föras ett register över alla ärenden. Registret ska

utvisa tiden då varje ärende kommit in och tiden då ärendet avgjordes. Vid re-
gistrering ska ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som
de kommer in till nämnden.

Under handläggningen av ett ärende ska det fortlöpande registreras vilka

handlingar som kommer in till och upprättas av nämnden, vilka åtgärder som
nämnden utför i ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i sam-
band med ett överklagande av ett meddelat beslut.

Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dag-

böcker.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:731

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015