SFS 2015:734 Förordning om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

150734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till

skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare ska ha följande lydelse.

24 §

1

Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger

per bidragsår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen
– ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för, och
– intyga att villkoret i 6 § är uppfyllt.
När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare, ska

huvudmannen även intyga att villkoren i 7 eller 8 § är uppfyllda.

1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2015.
2. Förordningen tillämpas även på rekvisitioner som har kommit in till Sta-

tens skolverk före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:729.

SFS 2015:734

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015