SFS 2015:735 Förordning om upphävande av förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor

150735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2011:525) om
statsbidrag till riksinternatskolor;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:525) om statsbidrag till

riksinternatskolor ska upphöra att gälla vid utgången av 2015.

1. Äldre bestämmelser i 2–7, 10 och 12 §§ gäller fortfarande för utbildning

i grundskolan och gymnasieskolan samt internationell gymnasial utbildning
som har påbörjats före den 1 januari 2016 vid en sådan internatskola som vid
utgången av 2015 hade ställning som riksinternatskola, dock längst till ut-
gången av juni 2019.

2. För första halvan av bidragsåret 2019 lämnas bidrag med ett belopp per

elev som motsvarar hälften av det belopp per elev och bidragsår som rege-
ringen beslutat enligt 7 § andra stycket.

3. Statsbidrag enligt 7 § ska beräknas med utgångspunkt i antalet utlands-

svenska elever vid skolan den 15 januari respektive den 15 september aktuellt
bidragsår. Rektorn för varje skola ska före utgången av januari respektive sep-
tember lämna uppgift till Statens skolverk om det faktiska elevantalet. Statens
skolverk beslutar om statsbidraget för varje skola och betalar utan rekvisition
ut en proportionerlig del av statsbidraget till huvudmannen i början av feb-
ruari, april, oktober och december. Utbetalningarna i februari och april anpas-
sas efter antalet utlandssvenska elever den 15 januari. Utbetalningarna i okto-
ber och december anpassas efter antalet utlandssvenska elever den 15 septem-
ber.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela Öst
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:735

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015