SFS 2015:736 Förordning om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

150736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kostnader för utbildning i
Sverige för utlandssvenska elever;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvud-

män inom skolväsendet som tar emot utlandssvenska elever.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag till utbild-

ningsanordnare som tar emot utlandssvenska elever till sådan IB-utbildning
(International Baccalaureate) som avses i 29 kap. 17 § skollagen (2010:800).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag lämnas till huvudmän för grundskola, grundsärskola, gym-

nasieskola och gymnasiesärskola samt till anordnare av sådan IB-utbildning
som avses i 29 kap. 17 § skollagen (2010:800).

3 §

Statsbidrag lämnas för utbildning av utlandssvenska elever från och

med årskurs 7 i grundskolan eller grundsärskolan till och med sista året i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller IB-utbildningen. Statsbidrag får
dock inte lämnas för utbildning av elever i sådan IB-utbildning som anordnas
med statligt bidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell
gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Hu-
manistiska Läroverket i Sigtuna.

4 §

Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadig-

varande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.

En elev som tillhör gruppen utlandssvenska elever när han eller hon börjar

utbildningen ska anses tillhöra denna grupp under hela tiden i årskurserna 7–9
i grundskolan eller grundsärskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller IB-utbildningen, även om de faktiska förhållandena
för eleven ändras under studietiden.

En elev som först vid ett senare tillfälle uppfyller villkoren för att tillhöra

gruppen utlandssvenska elever ska anses som utlandssvensk under återstoden
av tiden i årskurserna 7–9 i grundskolan eller grundsärskolan respektive åter-
stoden av tiden i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller IB-utbildningen.

SFS 2015:736

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:736

5 §

Statsbidrag beräknas för ett kalenderhalvår i sänder.

6 §

Bidrag för det första kalenderhalvåret lämnas för den som är elev i ut-

bildningen den 15 februari. Bidrag för det andra kalenderhalvåret lämnas för
den som är elev i utbildningen den 15 september.

Statsbidragets storlek

Grundskola och grundsärskola

7 §

För elever i grundskolan eller grundsärskolan lämnas bidrag med ett be-

lopp per elev och kalenderhalvår som beslutas särskilt av regeringen.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

8 §

För elever i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan lämnas bidrag

med ett belopp per elev och kalenderhalvår som motsvarar hälften av det be-
lopp per elev och läsår som Statens skolverk har föreskrivit för respektive
program, och i förekommande fall inriktning, med stöd av 13 kap. 9 § gymna-
sieförordningen (2010:2039) eller, om ett särskilt belopp har beslutats enligt
16 kap. 51 § tredje stycket, 16 kap. 55 § andra stycket, 19 kap. 44 § tredje
stycket eller 19 kap. 48 § tredje stycket skollagen (2010:800), hälften av det
beloppet.

För elever på introduktionsprogram lämnas bidrag med ett belopp per elev

och kalenderhalvår som beslutas särskilt av regeringen.

Bidrag för elever i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år lämnas

för varje kalenderår med ett belopp per kalenderhalvår och elev som uppgår
till hälften av det belopp som lämnas till en huvudman enligt 11 kap. 6 § för-
ordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och
statsbidrag för sådan utbildning.

IB-utbildning

9 §

För elever i IB-utbildning lämnas bidrag med ett belopp per elev och

kalenderhalvår som motsvarar hälften av det belopp per elev och läsår som
Statens skolverk har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet med stöd av
13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Ansökan, beslut och utbetalning

10 §

Bidraget för det första kalenderhalvåret söks hos Statens skolverk se-

nast den 1 mars det kalenderår ansökan avser. Bidraget för det andra kalen-
derhalvåret söks senast den 1 oktober.

Skolverket ska fatta beslut om och betala ut bidraget senast en månad efter

det att en fullständig ansökan kommit in.

Uppgiftsskyldighet

11 §

Huvudmannen är skyldig att lämna Statens skolverk de uppgifter som

behövs för bedömningen av om statsbidrag får lämnas enligt denna förord-
ning.

background image

3

SFS 2015:736

Återbetalning av statsbidrag

12 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller

på något annat sätt har förorsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp, eller

2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om

någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda
skäl, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis. En upplysning om be-
stämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

Informations- och upplysningsskyldighet för Statens skolverk

13 §

Om statsbidrag lämnas för en elev som är folkbokförd i landet ska Sta-

tens skolverk i samband med att utbetalning sker underrätta elevens hemkom-
mun om att bidrag lämnats för eleven. Skyldigheten gäller inte om eleven är
kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Bemyndigande

14 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

Överklagande

15 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:565) om statsbidrag

till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige.

3. Förordningen ska inte tillämpas på utbildning som statsbidrag lämnas för

enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (2015:735) om upp-
hävande av förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela Öst
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015