SFS 2015:737 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

150737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

2 §

1

Inackorderingstillägg får lämnas till studerande vid andra läroanstalter

och utbildningar än sådana som ingår i skolväsendet och har offentlig huvud-
man enligt skollagen (2010:800). Det får också lämnas för studier vid utbild-
ningar med offentlig huvudman inom skolväsendet, om den studerande är ut-
landssvensk eller deltar i förberedande dansarutbildning i grundskolan.

Inackorderingstillägg får utöver vad som anges i 1 § lämnas till en stude-

rande

1. i grundskoleutbildning i någon av årskurserna 7–9 inom skolväsendet,

om den studerande är utlandssvensk,

2. vid en fristående gymnasiesärskola, eller
3. vid en gymnasiesärskola med offentlig huvudman, om den studerande är

utlandssvensk.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vem

som kan få inackorderingstillägg.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser om inackorderingstillägg gäller fortfarande för stu-

derande som före den 1 januari 2016 har påbörjat grundskoleutbildning i nå-
gon av årskurserna 7–9 vid en sådan internatskola som vid utgången av 2015
hade ställning som riksinternatskola, dock längst till utgången av juni 2019.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela Öst
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:148.

SFS 2015:737

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015