SFS 2015:738 Förordning om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

150738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:69) om
försöksverksamhet med ökad undervisningstid i
svenska eller svenska som andraspråk för
nyanlända elever i grundskolan;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2013:69) om försöksverksam-

het med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för ny-
anlända elever i grundskolan ska ha följande lydelse.

4 §

1

En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska för nyanlända

elever anordna minst 105 timmars undervisning i ämnena svenska eller
svenska som andraspråk per läsår utöver den undervisning som huvudmannen
anordnar enligt beslut som avses i 9 kap. 4 § skolförordningen (2011:185).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas dock även på stats-

bidrag för tid från och med den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:36. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2015:738

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;