SFS 2015:740 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

150740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:607) med
instruktion för Konsumentverket;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 3 och 5 §§ förordningen (2009:607) med in-

struktion för Konsumentverket ska ha följande lydelse.

3 §

2

Myndigheten ska därutöver

1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid

behov vidta eller föreslå åtgärder,

2. bevaka konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt håll-

bart sätt,

3. med utbildning och information stödja kommunernas konsumentverk-

samhet i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning,

4. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myn-

digheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsumentrelaterade
frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

5. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de natio-
nella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen,

6. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma för-

ordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har till-
syn över,

7. ge bistånd till konsumenter vid gränsöverskridande tvister samt samar-

beta och utbyta information med alternativa tvistlösningsorgan enligt artikel
14 respektive 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den
21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring
av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, i den ursprungliga
lydelsen, och

8. vara kontaktpunkt för tvistlösning online enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning on-
line vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004
och direktiv 2009/22/EG.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alter-
nativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/
2004 och direktiv 2009/22/EG.

2 Senaste lydelse 2015:122.

SFS 2015:740

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:740

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

5 §

3

Konsumentombudsmannen får

1. göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden enligt

förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämn-
den,

2. väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång i

tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor, tjänster eller
andra nyttigheter som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk, när om-
budsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt, och

3. besluta att biträda konsumenter enligt lagen (2011:1211) om Konsu-

mentombudsmannens medverkan i vissa tvister.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1218.