SFS 2015:740 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

150740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MOBOLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MOBOLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MOBOLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MOBOLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MOBOLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:MOBOLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MOBOLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:607) med <br/>instruktion f�r Konsumentverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att 3 och 5 �� f�rordningen (2009:607) med in-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">struktion f�r Konsumentverket ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10"> Myndigheten ska d�rut�ver</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">behov vidta eller f�resl� �tg�rder, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. bevaka konsumenters m�jligheter att agera p� ett ur milj�synpunkt h�ll-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bart s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. med utbildning och information st�dja kommunernas konsumentverk-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samhet i fr�gor som r�r konsumentskydd och konsumentlagstiftning, </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vara kontaktmyndighet f�r svenska myndigheters samarbete med myn-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">digheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsumentrelaterade<br/>fr�gor som r�r informationssamh�llets tj�nster enligt lagen (2002:562) om<br/>elektronisk handel och andra informationssamh�llets tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de natio-<br/>nella tillsynsmyndigheter som ansvarar f�r konsumentskyddslagstiftningen, </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. fullg�ra de uppgifter som en beh�rig myndighet har enligt samma f�r-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ordning, i fr�ga om efterlevnaden av s�dana regler som myndigheten har till-<br/>syn �ver,</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. ge bist�nd till konsumenter vid gr�ns�verskridande tvister samt samar-</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">beta och utbyta information med alternativa tvistl�sningsorgan enligt artikel<br/>14 respektive 17 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/11/EU av den<br/>21 maj 2013 om alternativ tvistl�sning vid konsumenttvister och om �ndring<br/>av f�rordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, i den ursprungliga<br/>lydelsen, och</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. vara kontaktpunkt f�r tvistl�sning online enligt Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">r�dets f�rordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistl�sning on-<br/>line vid konsumenttvister och om �ndring av f�rordning (EG) nr 2006/2004<br/>och direktiv 2009/22/EG.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alter-<br/>nativ tvistl�sning vid konsumenttvister och om �ndring av f�rordning (EG) nr 2006/<br/>2004 och direktiv 2009/22/EG.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2015:122.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:740</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:740</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Konsumentombudsmannen f�r </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. g�ra anm�lan om grupptalan till Allm�nna reklamationsn�mnden enligt</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rordningen (2015:739) med instruktion f�r Allm�nna reklamationsn�mn-<br/>den, </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. v�cka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om gruppr�tteg�ng i</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tvister mellan konsumenter och n�ringsidkare som r�r varor, tj�nster eller<br/>andra nyttigheter som tillhandah�lls huvudsakligen f�r enskilt bruk, n�r om-<br/>budsmannen anser att det �r motiverat fr�n allm�n synpunkt, och </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. besluta att bitr�da konsumenter enligt lagen (2011:1211) om Konsu-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mentombudsmannens medverkan i vissa tvister. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Linda Utterberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2011:1218.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:607) med
instruktion f�r Konsumentverket;

utf�rdad den 19 november 2015.

Regeringen f�reskriver

1 att 3 och 5 �� f�rordningen (2009:607) med in-

struktion f�r Konsumentverket ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Myndigheten ska d�rut�ver

1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid

behov vidta eller f�resl� �tg�rder,

2. bevaka konsumenters m�jligheter att agera p� ett ur milj�synpunkt h�ll-

bart s�tt,

3. med utbildning och information st�dja kommunernas konsumentverk-

samhet i fr�gor som r�r konsumentskydd och konsumentlagstiftning,

4. vara kontaktmyndighet f�r svenska myndigheters samarbete med myn-

digheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsumentrelaterade
fr�gor som r�r informationssamh�llets tj�nster enligt lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamh�llets tj�nster,

5. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning

(EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de natio-
nella tillsynsmyndigheter som ansvarar f�r konsumentskyddslagstiftningen,

6. fullg�ra de uppgifter som en beh�rig myndighet har enligt samma f�r-

ordning, i fr�ga om efterlevnaden av s�dana regler som myndigheten har till-
syn �ver,

7. ge bist�nd till konsumenter vid gr�ns�verskridande tvister samt samar-

beta och utbyta information med alternativa tvistl�sningsorgan enligt artikel
14 respektive 17 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/11/EU av den
21 maj 2013 om alternativ tvistl�sning vid konsumenttvister och om �ndring
av f�rordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, i den ursprungliga
lydelsen, och

8. vara kontaktpunkt f�r tvistl�sning online enligt Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistl�sning on-
line vid konsumenttvister och om �ndring av f�rordning (EG) nr 2006/2004
och direktiv 2009/22/EG.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alter-
nativ tvistl�sning vid konsumenttvister och om �ndring av f�rordning (EG) nr 2006/
2004 och direktiv 2009/22/EG.

2 Senaste lydelse 2015:122.

SFS 2015:740

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:740

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

5 �

3

Konsumentombudsmannen f�r

1. g�ra anm�lan om grupptalan till Allm�nna reklamationsn�mnden enligt

f�rordningen (2015:739) med instruktion f�r Allm�nna reklamationsn�mn-
den,

2. v�cka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om gruppr�tteg�ng i

tvister mellan konsumenter och n�ringsidkare som r�r varor, tj�nster eller
andra nyttigheter som tillhandah�lls huvudsakligen f�r enskilt bruk, n�r om-
budsmannen anser att det �r motiverat fr�n allm�n synpunkt, och

3. besluta att bitr�da konsumenter enligt lagen (2011:1211) om Konsu-

mentombudsmannens medverkan i vissa tvister.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1218.

;