SFS 2015:741 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

150741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till personuppgiftsförordningen

(1998:1191)

2 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1882/2003.

2 Förordningen omtryckt 2006:1221.

SFS 2015:741

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:741

Bilaga 1

3

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 4 och 8 framgår
att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa specificerade mottagare i re-
spektive land.

3 Senaste lydelse 2013:159.

Tredjeland

Beslut

Andorra

1. Kommissionens beslut 2010/625/
EU av den 19 oktober 2010 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd
för personuppgifter i Andorra.

Argentina

2. Kommissionens beslut 2003/490/
EG av den 30 juni 2003 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd
för personuppgifter i Argentina.

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna
Guernsey, Alderney, Sark, Herm,
Jethou, Brecqhou och Lihou

3. Kommissionens beslut 2003/821/
EG av den 21 november 2003 om
skyddsnivån för personuppgifter på
Guernsey.

Färöarna

4. Kommissionens beslut 2010/146/
EU av den 5 mars 2010 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om en adekvat
skyddsnivå genom den färöiska lagen
om behandling av personuppgifter.

Isle of Man

5. Kommissionens beslut 2004/411/
EG av den 28 april 2004 om skydds-
nivån för personuppgifter på Isle of
Man.

background image

3

SFS 2015:741

Israel

6. Kommissionens beslut 2011/61/
EU av den 31 januari 2011 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om en adekvat
skyddsnivå vid automatiserad be-
handling av personuppgifter i Staten
Israel.

Jersey

7. Kommissionens beslut 2008/393/
EG av den 8 maj 2008 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 95/46/EG om adekvat skydd för
personuppgifter på Jersey.

Kanada

8. Kommissionens beslut 2002/2/EG
av den 20 december 2001 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd
för personuppgifter genom den kana-
densiska lagen om elektroniska
handlingar och skydd för personupp-
gifter (Personal Information Protec-
tion and Electronic Documents Act).

Nya Zeeland

9. Kommissionens genomförandebe-
slut 2013/65/EU av den 19 december
2012 i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv 95/46/EG
om ett adekvat skydd av personupp-
gifter i Nya Zeeland.

Schweiz

10. Kommissionens beslut 2000/518/
EG av den 26 juli 2000 enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG om adekvat skydd av person-
uppgifter i Schweiz.

Uruguay

11. Kommissionens genomförande-
beslut 2012/484/EU av den 21 augusti
2012 i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv 95/46/EG
om en adekvat skyddsnivå vid auto-
matiserad behandling av personupp-
gifter i Republiken Uruguay.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015