SFS 2015:743 Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten

150743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för �&klagarmyndigheten;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

�&klagarmyndigheten ansvarar för den allmänna åklagarverksamheten

med undantag för den åklagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska
bedriva enligt förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyn-
digheten. Grundläggande bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap.
rättegångsbalken och i åklagarförordningen (2004:1265).

2 §

Myndigheten ska se till att personer som begår brott blir föremål för

brottsutredning och lagföring.

Myndigheten ska arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig

verksamhet.

3 §

Riksåklagaren ska, som högsta åklagare under regeringen, verka för lag-

enlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstillämpning.

4 §

Myndigheten ska verka för samordning och effektivitet inom åklagar-

väsendet i syfte att upprätthålla en enhetlig och sammanhållen åklagarverk-
samhet i Sverige.

Myndigheten ska arbeta för att förtroendet för åklagarväsendet upprätt-

hålls.

5 §

Myndigheten ska se till att möjligheterna till internationellt samarbete i

brottsbekämpningen används och bidra till internationellt bistånd och inter-
nationell fredsfrämjande verksamhet.

Information till regeringen

6 §

Myndigheten ska senast den 31 maj varje år redovisa uppgifter om till-

lämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel enligt närmare
anvisningar från regeringen.

7 §

Myndigheten ska varje år redovisa uppgifter om:

SFS 2015:743

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:743

1. i vilken utsträckning tidsfristerna enligt lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare och 2 a § förundersökningskungörel-
sen (1947:948) har hållits,

2. handläggningen av ärenden om brott enligt lagen (2002:444) om straff

för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott,

3. tillämpningen av reglerna om häktning och restriktioner, varvid upp-

gifter som avser häktade personer i åldersgrupperna 15�17 år respektive 18�
20 år ska redovisas särskilt, och

4. de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverk-

samheten.

8 §

Myndigheten ska snarast möjligt informera Regeringskansliet (Justitie-

departementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som
bör komma till regeringens kännedom.

Enligt 10 kap. 13 § regeringsformen ska Regeringskansliet (Utrikes-

departementet) underrättas när en fråga som är av betydelse för förhållandet
till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer.

Internationellt samarbete

9 §

Myndigheten ansvarar för den svenska åklagarverksamheten vid

Eurojust.

10 §

Myndigheten ska ta emot och vidarebefordra framställningar från

enskilda om rätt till information m.m. om Eurojusts personuppgiftsbehand-
ling enligt artikel 19 i rådets beslut nr 2002/187/RIF av den 28 februari 2002
om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet.

11 §

Riksåklagaren får ingå en internationell överenskommelse om samar-

bete med en utländsk brottsbekämpande eller rättsvårdande myndighet i en
stat som är medlem i Europeiska unionen eller som har slutit avtal enligt kon-
ventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om samar-
bete med konventionsstaterna. Det gäller dock inte om överenskommelsen
kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Samverkan

12 §

�&klagarmyndigheten och Polismyndigheten och i förekommande fall

Säkerhetspolisen ska tillsammans utveckla verksamheten med att utreda och
lagföra brott.

13 §

�&klagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans be-

stämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndig-
heterna.

14 §

�&klagarmyndigheten ska ge Ekobrottsmyndigheten och Polismyndig-

heten tillfälle att yttra sig över den övergripande planeringen av åklagar-
verksamheten kommande verksamhetsår. �&klagarmyndigheten ska, utöver
vad som anges i 18 §, också höra Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten
och i förekommande fall Säkerhetspolisen och Domstolsverket inför viktigare

background image

3

SFS 2015:743

förändringar i åklagarverksamheten som kan komma att påverka deras verk-
samhet.

Ledning

15 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta

ledamöter.

Organisation

17 §

Vid myndigheten ska det finnas

1. en funktion som biträder riksåklagaren i hans eller hennes åklagarupp-

gifter, och

2. utvecklingscentrum som inom särskilda ansvarsområden ansvarar för

tillsyn över åklagare och rättslig utveckling av åklagarverksamheten.

18 §

Vid myndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som myn-

digheten beslutar. Beslut om inrättande, upphörande och lokalisering av en
åklagarkammare fattas efter att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Domstolsverket och Kriminalvården har fått tillfälle att
yttra sig.

Särskilt organ

Råd för beredning av anställningsärenden

19 §

Vid myndigheten ska det finnas ett råd för beredning av anställnings-

ärenden vilket består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. En av
ledamöterna är vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden ska det
finnas en ersättare.

Rådet ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där myndigheten

beslutar, med undantag för ärenden om anställning av överåklagare och vice
överåklagare och anställningsärenden enligt 20 § åklagarförordningen
(2004:1265).

20 §

Ordföranden och minst fyra andra ledamöter ska vara närvarande för

att råd ska få avges. När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt
handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande.

Anställningar och uppdrag

21 §

Riksåklagaren är myndighetschef. Vice riksåklagaren är ställföre-

trädande chef.

22 §

Myndigheten beslutar om anställning av allmänna åklagare vid myn-

digheten, med undantag av riksåklagaren och vice riksåklagaren.

background image

4

SFS 2015:743

23 §

�veråklagares och vice överåklagares ansvarsområden vid myndig-

heten bestäms av riksåklagaren. Riksåklagaren förordnar åklagare vid
myndigheten att tjänstgöra vid och vara chefer för åklagarkammare.

24 §

Bestämmelser om anställning av assistentåklagare och kammaråkla-

gare i vissa fall finns i 19 och 20 §§ åklagarförordningen (2004:1265).

25 §

Ordföranden och övriga ledamöter i rådet och deras ersättare utses av

regeringen för en tid av högst tre år. Rådet ska bestå av personalföreträdare
vid �&klagarmyndigheten och andra företrädare för myndigheten samt repre-
sentanter från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Domstolsverket.
Rådet bör ha en jämn könsfördelning.

26 §

Vid anställning av åklagaraspiranter och assistentåklagare behöver 6

och 7 §§ anställningsförordningen (1994:373) inte tillämpas. Detsamma gäl-
ler vid anställning av kammaråklagare i fall som avses i 20 § åklagarför-
ordningen (2004:1265).

27 §

�&klagarmyndigheten utser nationell medlem, biträdande och assiste-

rande nationell medlem samt nationell expert för Sverige vid Eurojust.

28 §

Myndigheten beslutar om anställning för tjänstgöring som kan räknas

till godo som notarietjänstgöring. I notarieförordningen (1990:469) finns
bestämmelser om tillgodoräknande av sådan tjänstgöring.

Personalansvarsnämnd

29 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden

prövar frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen
(2007:515) för anställda vid myndigheten, om inte annat anges.

30 §

Frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prö-

vas av Statens ansvarsnämnd också när det gäller andra åklagare än de som
anställs genom beslut av regeringen. Anmälan till nämnden görs av �&klagar-
myndigheten.

Tillämpligheten av vissa förordningar

31 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)

och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Undantag från myndighetsförordningen

32 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska till-

lämpas på myndigheten endast i administrativa ärenden:

20 § om föredragning,
21 § om myndighets beslut,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
29 § om ärendeförteckning.

background image

5

SFS 2015:743

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:971) med instruktion

för �&klagarmyndigheten.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015