SFS 2015:743 Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten

150743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:PLAFPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:PLAFPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r �klagarmyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">�klagarmyndigheten ansvarar f�r den allm�nna �klagarverksamheten</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">med undantag f�r den �klagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska<br/>bedriva enligt f�rordningen (2015:744) med instruktion f�r Ekobrottsmyn-<br/>digheten. Grundl�ggande best�mmelser om �klagarv�sendet finns i 7 kap.<br/>r�tteg�ngsbalken och i �klagarf�rordningen (2004:1265).</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska se till att personer som beg�r brott blir f�rem�l f�r</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">brottsutredning och lagf�ring.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska arbeta f�r att begr�nsa vinsterna av brott och brottslig</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Riks�klagaren ska, som h�gsta �klagare under regeringen, verka f�r lag-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enlighet, f�ljdriktighet och enhetlighet vid �klagarnas r�ttstill�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska verka f�r samordning och effektivitet inom �klagar-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">v�sendet i syfte att uppr�tth�lla en enhetlig och sammanh�llen �klagarverk-<br/>samhet i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska arbeta f�r att f�rtroendet f�r �klagarv�sendet uppr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�lls.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska se till att m�jligheterna till internationellt samarbete i</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">brottsbek�mpningen anv�nds och bidra till internationellt bist�nd och inter-<br/>nationell fredsfr�mjande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Information till regeringen</b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska senast den 31 maj varje �r redovisa uppgifter om till-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">l�mpningen av best�mmelserna om vissa hemliga tv�ngsmedel enligt n�rmare<br/>anvisningar fr�n regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:875px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska varje �r redovisa uppgifter om:</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:743</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:743</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. i vilken utstr�ckning tidsfristerna enligt lagen (1964:167) med s�rskilda</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">best�mmelser om unga lag�vertr�dare och 2 a � f�runders�kningskung�rel-<br/>sen (1947:948) har h�llits,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. handl�ggningen av �renden om brott enligt lagen (2002:444) om straff</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen<br/>(2014:307) om straff f�r penningtv�ttsbrott, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. till�mpningen av reglerna om h�ktning och restriktioner, varvid upp-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">gifter som avser h�ktade personer i �ldersgrupperna 1517 �r respektive 18<br/>20 �r ska redovisas s�rskilt, och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. de iakttagelser som gjorts inom ramen f�r den r�ttsliga tillsynsverk-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">samheten.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska snarast m�jligt informera Regeringskansliet (Justitie-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">departementet) om viktiga fr�gor som uppkommer i verksamheten och som<br/>b�r komma till regeringens k�nnedom.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Enligt 10 kap. 13 � regeringsformen ska Regeringskansliet (Utrikes-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">departementet) underr�ttas n�r en fr�ga som �r av betydelse f�r f�rh�llandet<br/>till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Internationellt samarbete</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ansvarar f�r den svenska �klagarverksamheten vid</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Eurojust.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska ta emot och vidarebefordra framst�llningar fr�n</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">enskilda om r�tt till information m.m. om Eurojusts personuppgiftsbehand-<br/>ling enligt artikel 19 i r�dets beslut nr 2002/187/RIF av den 28 februari 2002<br/>om inr�ttande av Eurojust f�r att st�rka kampen mot grov brottslighet.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Riks�klagaren f�r ing� en internationell �verenskommelse om samar-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">bete med en utl�ndsk brottsbek�mpande eller r�ttsv�rdande myndighet i en<br/>stat som �r medlem i Europeiska unionen eller som har slutit avtal enligt kon-<br/>ventionen om till�mpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om samar-<br/>bete med konventionsstaterna. Det g�ller dock inte om �verenskommelsen<br/>kr�ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">�klagarmyndigheten och Polismyndigheten och i f�rekommande fall</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">S�kerhetspolisen ska tillsammans utveckla verksamheten med att utreda och<br/>lagf�ra brott.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">�klagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans be-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">st�mma och fortl�pande utveckla formerna f�r samverkan mellan myndig-<br/>heterna.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">�klagarmyndigheten ska ge Ekobrottsmyndigheten och Polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">heten tillf�lle att yttra sig �ver den �vergripande planeringen av �klagar-<br/>verksamheten kommande verksamhets�r. �klagarmyndigheten ska, ut�ver<br/>vad som anges i 18 �, ocks� h�ra Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten<br/>och i f�rekommande fall S�kerhetspolisen och Domstolsverket inf�r viktigare</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:743</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r�ndringar i �klagarverksamheten som kan komma att p�verka deras verk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid myndigheten ska det finnas</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. en funktion som bitr�der riks�klagaren i hans eller hennes �klagarupp-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">gifter, och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. utvecklingscentrum som inom s�rskilda ansvarsomr�den ansvarar f�r</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tillsyn �ver �klagare och r�ttslig utveckling av �klagarverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid myndigheten ska det finnas det antal �klagarkammare som myn-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">digheten beslutar. Beslut om inr�ttande, upph�rande och lokalisering av en<br/>�klagarkammare fattas efter att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten,<br/>S�kerhetspolisen, Domstolsverket och Kriminalv�rden har f�tt tillf�lle att<br/>yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>S�rskilt organ</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>R�d f�r beredning av anst�llnings�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid myndigheten ska det finnas ett r�d f�r beredning av anst�llnings-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">�renden vilket best�r av en ordf�rande och h�gst nio andra ledam�ter. En av<br/>ledam�terna �r vice ordf�rande. F�r varje ledamot utom ordf�randen ska det<br/>finnas en ers�ttare.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">R�det ska ge r�d i �renden om anst�llning av �klagare d�r myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">beslutar, med undantag f�r �renden om anst�llning av �ver�klagare och vice<br/>�ver�klagare och anst�llnings�renden enligt 20 � �klagarf�rordningen<br/>(2004:1265).</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ordf�randen och minst fyra andra ledam�ter ska vara n�rvarande f�r</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">att r�d ska f� avges. N�r �renden av principiell natur eller annars av st�rre vikt<br/>handl�ggs b�r samtliga ledam�ter vara n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Riks�klagaren �r myndighetschef. Vice riks�klagaren �r st�llf�re-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tr�dande chef.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten beslutar om anst�llning av allm�nna �klagare vid myn-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">digheten, med undantag av riks�klagaren och vice riks�klagaren.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:743</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">�ver�klagares och vice �ver�klagares ansvarsomr�den vid myndig-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">heten best�ms av riks�klagaren. Riks�klagaren f�rordnar �klagare vid<br/>myndigheten att tj�nstg�ra vid och vara chefer f�r �klagarkammare.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om anst�llning av assistent�klagare och kammar�kla-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">gare i vissa fall finns i 19 och 20 �� �klagarf�rordningen (2004:1265). </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Ordf�randen och �vriga ledam�ter i r�det och deras ers�ttare utses av</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">regeringen f�r en tid av h�gst tre �r. R�det ska best� av personalf�retr�dare<br/>vid �klagarmyndigheten och andra f�retr�dare f�r myndigheten samt repre-<br/>sentanter fr�n Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Domstolsverket.<br/>R�det b�r ha en j�mn k�nsf�rdelning.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid anst�llning av �klagaraspiranter och assistent�klagare beh�ver 6</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">och 7 �� anst�llningsf�rordningen (1994:373) inte till�mpas. Detsamma g�l-<br/>ler vid anst�llning av kammar�klagare i fall som avses i 20 � �klagarf�r-<br/>ordningen (2004:1265).</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">�klagarmyndigheten utser nationell medlem, bitr�dande och assiste-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">rande nationell medlem samt nationell expert f�r Sverige vid Eurojust.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten beslutar om anst�llning f�r tj�nstg�ring som kan r�knas</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">till godo som notarietj�nstg�ring. I notarief�rordningen (1990:469) finns<br/>best�mmelser om tillgodor�knande av s�dan tj�nstg�ring.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd. N�mnden</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">pr�var fr�gor som anges i 25 � f�rsta stycket myndighetsf�rordningen<br/>(2007:515) f�r anst�llda vid myndigheten, om inte annat anges. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Fr�gor som avses i 34 � lagen (1994:260) om offentlig anst�llning pr�-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">vas av Statens ansvarsn�mnd ocks� n�r det g�ller andra �klagare �n de som<br/>anst�lls genom beslut av regeringen. Anm�lan till n�mnden g�rs av �klagar-<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101)</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">och internrevisionsf�rordningen (2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska till-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">l�mpas p� myndigheten endast i administrativa �renden:</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">20 � om f�redragning,<br/>21 � om myndighets beslut,<br/>27 � om myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol, och<br/>29 � om �rendef�rteckning.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2015:743</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.<br/>2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2007:971) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r �klagarmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft52">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft60">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r �klagarmyndigheten;

utf�rdad den 26 november 2015.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 �

�klagarmyndigheten ansvarar f�r den allm�nna �klagarverksamheten

med undantag f�r den �klagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska
bedriva enligt f�rordningen (2015:744) med instruktion f�r Ekobrottsmyn-
digheten. Grundl�ggande best�mmelser om �klagarv�sendet finns i 7 kap.
r�tteg�ngsbalken och i �klagarf�rordningen (2004:1265).

2 �

Myndigheten ska se till att personer som beg�r brott blir f�rem�l f�r

brottsutredning och lagf�ring.

Myndigheten ska arbeta f�r att begr�nsa vinsterna av brott och brottslig

verksamhet.

3 �

Riks�klagaren ska, som h�gsta �klagare under regeringen, verka f�r lag-

enlighet, f�ljdriktighet och enhetlighet vid �klagarnas r�ttstill�mpning.

4 �

Myndigheten ska verka f�r samordning och effektivitet inom �klagar-

v�sendet i syfte att uppr�tth�lla en enhetlig och sammanh�llen �klagarverk-
samhet i Sverige.

Myndigheten ska arbeta f�r att f�rtroendet f�r �klagarv�sendet uppr�tt-

h�lls.

5 �

Myndigheten ska se till att m�jligheterna till internationellt samarbete i

brottsbek�mpningen anv�nds och bidra till internationellt bist�nd och inter-
nationell fredsfr�mjande verksamhet.

Information till regeringen

6 �

Myndigheten ska senast den 31 maj varje �r redovisa uppgifter om till-

l�mpningen av best�mmelserna om vissa hemliga tv�ngsmedel enligt n�rmare
anvisningar fr�n regeringen.

7 �

Myndigheten ska varje �r redovisa uppgifter om:

SFS 2015:743

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:743

1. i vilken utstr�ckning tidsfristerna enligt lagen (1964:167) med s�rskilda

best�mmelser om unga lag�vertr�dare och 2 a � f�runders�kningskung�rel-
sen (1947:948) har h�llits,

2. handl�ggningen av �renden om brott enligt lagen (2002:444) om straff

f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen
(2014:307) om straff f�r penningtv�ttsbrott,

3. till�mpningen av reglerna om h�ktning och restriktioner, varvid upp-

gifter som avser h�ktade personer i �ldersgrupperna 1517 �r respektive 18
20 �r ska redovisas s�rskilt, och

4. de iakttagelser som gjorts inom ramen f�r den r�ttsliga tillsynsverk-

samheten.

8 �

Myndigheten ska snarast m�jligt informera Regeringskansliet (Justitie-

departementet) om viktiga fr�gor som uppkommer i verksamheten och som
b�r komma till regeringens k�nnedom.

Enligt 10 kap. 13 � regeringsformen ska Regeringskansliet (Utrikes-

departementet) underr�ttas n�r en fr�ga som �r av betydelse f�r f�rh�llandet
till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer.

Internationellt samarbete

9 �

Myndigheten ansvarar f�r den svenska �klagarverksamheten vid

Eurojust.

10 �

Myndigheten ska ta emot och vidarebefordra framst�llningar fr�n

enskilda om r�tt till information m.m. om Eurojusts personuppgiftsbehand-
ling enligt artikel 19 i r�dets beslut nr 2002/187/RIF av den 28 februari 2002
om inr�ttande av Eurojust f�r att st�rka kampen mot grov brottslighet.

11 �

Riks�klagaren f�r ing� en internationell �verenskommelse om samar-

bete med en utl�ndsk brottsbek�mpande eller r�ttsv�rdande myndighet i en
stat som �r medlem i Europeiska unionen eller som har slutit avtal enligt kon-
ventionen om till�mpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om samar-
bete med konventionsstaterna. Det g�ller dock inte om �verenskommelsen
kr�ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan.

Samverkan

12 �

�klagarmyndigheten och Polismyndigheten och i f�rekommande fall

S�kerhetspolisen ska tillsammans utveckla verksamheten med att utreda och
lagf�ra brott.

13 �

�klagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans be-

st�mma och fortl�pande utveckla formerna f�r samverkan mellan myndig-
heterna.

14 �

�klagarmyndigheten ska ge Ekobrottsmyndigheten och Polismyndig-

heten tillf�lle att yttra sig �ver den �vergripande planeringen av �klagar-
verksamheten kommande verksamhets�r. �klagarmyndigheten ska, ut�ver
vad som anges i 18 �, ocks� h�ra Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten
och i f�rekommande fall S�kerhetspolisen och Domstolsverket inf�r viktigare

background image

3

SFS 2015:743

f�r�ndringar i �klagarverksamheten som kan komma att p�verka deras verk-
samhet.

Ledning

15 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 �

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta

ledam�ter.

Organisation

17 �

Vid myndigheten ska det finnas

1. en funktion som bitr�der riks�klagaren i hans eller hennes �klagarupp-

gifter, och

2. utvecklingscentrum som inom s�rskilda ansvarsomr�den ansvarar f�r

tillsyn �ver �klagare och r�ttslig utveckling av �klagarverksamheten.

18 �

Vid myndigheten ska det finnas det antal �klagarkammare som myn-

digheten beslutar. Beslut om inr�ttande, upph�rande och lokalisering av en
�klagarkammare fattas efter att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten,
S�kerhetspolisen, Domstolsverket och Kriminalv�rden har f�tt tillf�lle att
yttra sig.

S�rskilt organ

R�d f�r beredning av anst�llnings�renden

19 �

Vid myndigheten ska det finnas ett r�d f�r beredning av anst�llnings-

�renden vilket best�r av en ordf�rande och h�gst nio andra ledam�ter. En av
ledam�terna �r vice ordf�rande. F�r varje ledamot utom ordf�randen ska det
finnas en ers�ttare.

R�det ska ge r�d i �renden om anst�llning av �klagare d�r myndigheten

beslutar, med undantag f�r �renden om anst�llning av �ver�klagare och vice
�ver�klagare och anst�llnings�renden enligt 20 � �klagarf�rordningen
(2004:1265).

20 �

Ordf�randen och minst fyra andra ledam�ter ska vara n�rvarande f�r

att r�d ska f� avges. N�r �renden av principiell natur eller annars av st�rre vikt
handl�ggs b�r samtliga ledam�ter vara n�rvarande.

Anst�llningar och uppdrag

21 �

Riks�klagaren �r myndighetschef. Vice riks�klagaren �r st�llf�re-

tr�dande chef.

22 �

Myndigheten beslutar om anst�llning av allm�nna �klagare vid myn-

digheten, med undantag av riks�klagaren och vice riks�klagaren.

background image

4

SFS 2015:743

23 �

�ver�klagares och vice �ver�klagares ansvarsomr�den vid myndig-

heten best�ms av riks�klagaren. Riks�klagaren f�rordnar �klagare vid
myndigheten att tj�nstg�ra vid och vara chefer f�r �klagarkammare.

24 �

Best�mmelser om anst�llning av assistent�klagare och kammar�kla-

gare i vissa fall finns i 19 och 20 �� �klagarf�rordningen (2004:1265).

25 �

Ordf�randen och �vriga ledam�ter i r�det och deras ers�ttare utses av

regeringen f�r en tid av h�gst tre �r. R�det ska best� av personalf�retr�dare
vid �klagarmyndigheten och andra f�retr�dare f�r myndigheten samt repre-
sentanter fr�n Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Domstolsverket.
R�det b�r ha en j�mn k�nsf�rdelning.

26 �

Vid anst�llning av �klagaraspiranter och assistent�klagare beh�ver 6

och 7 �� anst�llningsf�rordningen (1994:373) inte till�mpas. Detsamma g�l-
ler vid anst�llning av kammar�klagare i fall som avses i 20 � �klagarf�r-
ordningen (2004:1265).

27 �

�klagarmyndigheten utser nationell medlem, bitr�dande och assiste-

rande nationell medlem samt nationell expert f�r Sverige vid Eurojust.

28 �

Myndigheten beslutar om anst�llning f�r tj�nstg�ring som kan r�knas

till godo som notarietj�nstg�ring. I notarief�rordningen (1990:469) finns
best�mmelser om tillgodor�knande av s�dan tj�nstg�ring.

Personalansvarsn�mnd

29 �

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd. N�mnden

pr�var fr�gor som anges i 25 � f�rsta stycket myndighetsf�rordningen
(2007:515) f�r anst�llda vid myndigheten, om inte annat anges.

30 �

Fr�gor som avses i 34 � lagen (1994:260) om offentlig anst�llning pr�-

vas av Statens ansvarsn�mnd ocks� n�r det g�ller andra �klagare �n de som
anst�lls genom beslut av regeringen. Anm�lan till n�mnden g�rs av �klagar-
myndigheten.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

31 �

Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101)

och internrevisionsf�rordningen (2006:1228).

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

32 �

F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska till-

l�mpas p� myndigheten endast i administrativa �renden:

20 � om f�redragning,
21 � om myndighets beslut,
27 � om myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol, och
29 � om �rendef�rteckning.

background image

5

SFS 2015:743

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2007:971) med instruktion

f�r �klagarmyndigheten.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;