SFS 2015:744 Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

150744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:PKCJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:PKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Ekobrottsmyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ekobrottsmyndigheten �r en �klagarmyndighet som ansvarar f�r</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">bek�mpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som anges i denna<br/>f�rordning. Grundl�ggande best�mmelser om �klagarv�sendet finns i 7 kap.<br/>r�tteg�ngsbalken och i �klagarf�rordningen (2004:1265).</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska se till att personer som beg�r ekonomiska brott blir</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rem�l f�r brottsutredning och lagf�ring. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska arbeta f�r att begr�nsa vinsterna av brott och brottslig</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 3 � f�rordningen (2015:743) med instruktion f�r �klagarmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">heten framg�r att riks�klagaren ska, som h�gsta �klagare under regeringen,<br/>verka f�r lagenlighet, f�ljdriktighet och enhetlighet vid �klagarnas r�ttstill-<br/>l�mpning.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska bedriva brottsf�rebyggande arbete som avser eko-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">nomisk brottslighet. I det ing�r att l�mna information om den brottsligheten<br/>till andra myndigheter samt till kommuner, n�ringsliv, organisationer och all-<br/>m�nheten.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska f�lja och analysera utvecklingen och r�ttstill�mp-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ningen n�r det g�ller ekonomisk brottslighet och utarbeta f�rslag till �tg�rder.<br/>Myndigheten ska ocks� samordna �tg�rder mot ekonomisk brottslighet.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ansvarar f�r samordningen av de nationella �tg�rderna</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">mot bedr�gerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och<br/>anv�ndning av EU-relaterade medel i Sverige. Ytterligare best�mmelser finns<br/>i f�rordningen (2015:745) om r�det f�r skydd av Europeiska unionens finan-<br/>siella intressen. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:875px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska se till att m�jligheterna till internationellt samarbete i</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">brottsbek�mpningen anv�nds och bidra till internationellt bist�nd och inter-<br/>nationell fredsfr�mjande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:744</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:744</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska snarast m�jligt informera riks�klagaren om fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som uppkommer i verksamheten och som �r av betydelse f�r �klagarv�sendet.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>M�l som handl�ggs vid myndigheten</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid myndigheten handl�ggs f�ljande m�l:</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. m�l om brott mot 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">av pensionsutf�stelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen<br/>(2005:551),</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. m�l om brott mot 9 kap. 13 �� brottsbalken, om g�rningen r�r EU:s</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">finansiella intressen, och 9 kap. 3 a � brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. m�l om brott mot lagen (2005:377) om straff f�r marknadsmissbruk vid</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">handel med finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. m�l om brott mot lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmiss-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bruk vid handel med grossistenergiprodukter, och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. m�l om brott vars handl�ggning annars st�ller s�rskilda krav p� k�nne-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">dom om finansiella f�rh�llanden, n�ringslivsf�rh�llanden, skatter�tt eller lik-<br/>nande. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">M�l om brott som b�r handl�ggas vid myndigheten med h�nsyn till att de</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">r�r kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning, inter-<br/>nationell anknytning, �r av principiell natur eller av stor omfattning f�r �ver-<br/>tas av Ekobrottsmyndigheten efter framst�llning fr�n �klagarmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">M�l som avses i f�rsta stycket och som 2 eller 4 � f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">(2014:1106) om handl�ggning av �renden om brott av anst�llda inom polisen<br/>och vissa andra befattningshavare �r till�mplig p� och m�l som r�r brott av<br/>anst�llda vid Ekobrottsmyndigheten handl�ggs vid �klagarmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett m�l r�r b�de brottslighet som avses i f�rsta eller andra stycket och</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">annan brottslighet (blandad brottslighet), handl�ggs m�let vid den �klagar-<br/>myndighet d�r det med h�nsyn till omst�ndigheterna �r l�mpligast.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�r det os�kert var ett m�l ska handl�ggas, avg�rs fr�gan av riks�klagaren.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Information till regeringen</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska varje �r redovisa uppgifter om:</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. handl�ggningen av �renden om brott enligt lagen (2002:444) om straff</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen<br/>(2014:307) om straff f�r penningtv�ttsbrott, och</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. till�mpningen av reglerna om h�ktning och restriktioner, varvid upp-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">gifter som avser h�ktade personer i �ldersgrupperna 1517 �r och 1820 �r<br/>ska redovisas s�rskilt.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska varje �r redovisa de iakttagelser som gjorts inom</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ramen f�r den r�ttsliga tillsynsverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska snarast m�jligt informera Regeringskansliet (Justi-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tiedepartementet) om viktiga fr�gor som uppkommer i verksamheten och som<br/>b�r komma till regeringens k�nnedom.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Enligt 10 kap. 13 � regeringsformen ska Regeringskansliet (Utrikes-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">departementet) underr�ttas n�r en fr�ga som �r av betydelse f�r f�rh�llandet<br/>till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:744</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I 13 � f�rordningen (2015:743) med instruktion f�r �klagarmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">finns best�mmelser om riks�klagarens r�tt att ing� internationella �verens-<br/>kommelser. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Internationellt samarbete</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska vara sambandscentral f�r bedr�geribek�mpning i fr�-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">gor som r�r Europeiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning (Olaf). </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska vara nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt r�dets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete<br/>mellan medlemsstaternas kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att<br/>sp�ra och identifiera vinning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ekobrottsmyndigheten och �klagarmyndigheten ska tillsammans</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">best�mma och fortl�pande utveckla formerna f�r samverkan mellan myn-<br/>digheterna.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Av 47 � f�rordningen (2014:1102) med instruktion f�r Polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">heten framg�r att Polismyndigheten �r skyldig att st�lla polism�n till f�rfo-<br/>gande f�r polisverksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polism�nnen deltar i vid</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">myndigheten, med undantag f�r �tg�rder i verksamhet som enligt lag eller<br/>annan f�rfattning endast f�r utf�ras av anst�llda vid Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ska tillsammans best�mma</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och fortl�pande utveckla formerna f�r samverkan mellan myndigheterna.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Personal fr�n Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">andra myndigheter kan placeras vid Ekobrottsmyndigheten i den utstr�ckning<br/>som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer �verens om.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ekobrottsmyndigheten ska ge �klagarmyndigheten och i f�rekom-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">mande fall Polismyndigheten tillf�lle att yttra sig �ver Ekobrottsmyndig-<br/>hetens �vergripande planering inf�r kommande verksamhets�r.<br/>Ekobrottsmyndigheten ska ocks� h�ra �klagarmyndigheten, Polismyndig-<br/>heten och i f�rekommande fall Skatteverket, Domstolsverket eller annan<br/>ber�rd myndighet inf�r viktigare f�r�ndringar i Ekobrottsmyndighetens verk-<br/>samhet som kan komma att p�verka deras verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ekobrottsmyndigheten ska ge Brottsf�rebyggande r�det, Skatteverket,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">Finansinspektionen, Polismyndigheten, och andra akt�rer p� omr�det som<br/>Ekobrottsmyndigheten bed�mer l�mpligt, tillf�lle att yttra sig om myndig-<br/>hetens planering f�r den brottsf�rebyggande verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:744</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid myndigheten ska det finnas det antal �klagarkammare som myn-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">digheten beslutar. Beslut om inr�ttande, upph�rande och lokalisering av en<br/>�klagarkammare fattas efter att �klagarmyndigheten, Polismyndigheten,<br/>S�kerhetspolisen, Domstolsverket, Skatteverket och Kriminalv�rden har f�tt<br/>tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut om anst�llning av �ver�klagare och vice �ver�klagare vid myn-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">digheten f�r fattas f�rst efter att riks�klagaren har h�rts.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">�ver�klagares och vice �ver�klagares ansvarsomr�den inom myndig-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">heten best�ms av chefen f�r myndigheten. Han eller hon f�rordnar �klagare<br/>vid myndigheten att tj�nstg�ra vid och vara chefer f�r �klagarkammare.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd. N�mnden</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">pr�var fr�gor som anges i 25 � f�rsta stycket myndighetsf�rordningen<br/>(2007:515) f�r anst�llda vid myndigheten, om inte n�got annat anges.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Fr�gor som avses i 34 � lagen (1994:260) om offentlig anst�llning pr�-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">vas av Statens ansvarsn�mnd ocks� n�r det g�ller andra �klagare �n de som<br/>anst�lls av regeringen. Anm�lan till n�mnden g�rs av Ekobrottsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">(1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">enbart till�mpas p� myndigheten i administrativa �renden:</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">20 � om f�redragning,<br/>21 � om myndighetens beslut,<br/>27 � om r�tt att f�retr�da staten vid domstol, och<br/>29 � om �rendef�rteckning.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2015:744</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016. <br/>2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2007:972) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r Ekobrottsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft52">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft60">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Ekobrottsmyndigheten;

utf�rdad den 26 november 2015.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 �

Ekobrottsmyndigheten �r en �klagarmyndighet som ansvarar f�r

bek�mpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som anges i denna
f�rordning. Grundl�ggande best�mmelser om �klagarv�sendet finns i 7 kap.
r�tteg�ngsbalken och i �klagarf�rordningen (2004:1265).

2 �

Myndigheten ska se till att personer som beg�r ekonomiska brott blir

f�rem�l f�r brottsutredning och lagf�ring.

Myndigheten ska arbeta f�r att begr�nsa vinsterna av brott och brottslig

verksamhet.

3 �

Av 3 � f�rordningen (2015:743) med instruktion f�r �klagarmyndig-

heten framg�r att riks�klagaren ska, som h�gsta �klagare under regeringen,
verka f�r lagenlighet, f�ljdriktighet och enhetlighet vid �klagarnas r�ttstill-
l�mpning.

4 �

Myndigheten ska bedriva brottsf�rebyggande arbete som avser eko-

nomisk brottslighet. I det ing�r att l�mna information om den brottsligheten
till andra myndigheter samt till kommuner, n�ringsliv, organisationer och all-
m�nheten.

5 �

Myndigheten ska f�lja och analysera utvecklingen och r�ttstill�mp-

ningen n�r det g�ller ekonomisk brottslighet och utarbeta f�rslag till �tg�rder.
Myndigheten ska ocks� samordna �tg�rder mot ekonomisk brottslighet.

6 �

Myndigheten ansvarar f�r samordningen av de nationella �tg�rderna

mot bedr�gerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och
anv�ndning av EU-relaterade medel i Sverige. Ytterligare best�mmelser finns
i f�rordningen (2015:745) om r�det f�r skydd av Europeiska unionens finan-
siella intressen.

7 �

Myndigheten ska se till att m�jligheterna till internationellt samarbete i

brottsbek�mpningen anv�nds och bidra till internationellt bist�nd och inter-
nationell fredsfr�mjande verksamhet.

SFS 2015:744

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:744

8 �

Myndigheten ska snarast m�jligt informera riks�klagaren om fr�gor

som uppkommer i verksamheten och som �r av betydelse f�r �klagarv�sendet.

M�l som handl�ggs vid myndigheten

9 �

Vid myndigheten handl�ggs f�ljande m�l:

1. m�l om brott mot 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutf�stelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen
(2005:551),

2. m�l om brott mot 9 kap. 13 �� brottsbalken, om g�rningen r�r EU:s

finansiella intressen, och 9 kap. 3 a � brottsbalken,

3. m�l om brott mot lagen (2005:377) om straff f�r marknadsmissbruk vid

handel med finansiella instrument,

4. m�l om brott mot lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmiss-

bruk vid handel med grossistenergiprodukter, och

5. m�l om brott vars handl�ggning annars st�ller s�rskilda krav p� k�nne-

dom om finansiella f�rh�llanden, n�ringslivsf�rh�llanden, skatter�tt eller lik-
nande.

M�l om brott som b�r handl�ggas vid myndigheten med h�nsyn till att de

r�r kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning, inter-
nationell anknytning, �r av principiell natur eller av stor omfattning f�r �ver-
tas av Ekobrottsmyndigheten efter framst�llning fr�n �klagarmyndigheten.

M�l som avses i f�rsta stycket och som 2 eller 4 � f�rordningen

(2014:1106) om handl�ggning av �renden om brott av anst�llda inom polisen
och vissa andra befattningshavare �r till�mplig p� och m�l som r�r brott av
anst�llda vid Ekobrottsmyndigheten handl�ggs vid �klagarmyndigheten.

Om ett m�l r�r b�de brottslighet som avses i f�rsta eller andra stycket och

annan brottslighet (blandad brottslighet), handl�ggs m�let vid den �klagar-
myndighet d�r det med h�nsyn till omst�ndigheterna �r l�mpligast.

�r det os�kert var ett m�l ska handl�ggas, avg�rs fr�gan av riks�klagaren.

Information till regeringen

10 �

Myndigheten ska varje �r redovisa uppgifter om:

1. handl�ggningen av �renden om brott enligt lagen (2002:444) om straff

f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen
(2014:307) om straff f�r penningtv�ttsbrott, och

2. till�mpningen av reglerna om h�ktning och restriktioner, varvid upp-

gifter som avser h�ktade personer i �ldersgrupperna 1517 �r och 1820 �r
ska redovisas s�rskilt.

11 �

Myndigheten ska varje �r redovisa de iakttagelser som gjorts inom

ramen f�r den r�ttsliga tillsynsverksamheten.

12 �

Myndigheten ska snarast m�jligt informera Regeringskansliet (Justi-

tiedepartementet) om viktiga fr�gor som uppkommer i verksamheten och som
b�r komma till regeringens k�nnedom.

Enligt 10 kap. 13 � regeringsformen ska Regeringskansliet (Utrikes-

departementet) underr�ttas n�r en fr�ga som �r av betydelse f�r f�rh�llandet
till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer.

background image

3

SFS 2015:744

I 13 � f�rordningen (2015:743) med instruktion f�r �klagarmyndigheten

finns best�mmelser om riks�klagarens r�tt att ing� internationella �verens-
kommelser.

Internationellt samarbete

13 �

Myndigheten ska vara sambandscentral f�r bedr�geribek�mpning i fr�-

gor som r�r Europeiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning (Olaf).

14 �

Myndigheten ska vara nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar

enligt r�dets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete
mellan medlemsstaternas kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att
sp�ra och identifiera vinning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott.

Samverkan

15 �

Ekobrottsmyndigheten och �klagarmyndigheten ska tillsammans

best�mma och fortl�pande utveckla formerna f�r samverkan mellan myn-
digheterna.

16 �

Av 47 � f�rordningen (2014:1102) med instruktion f�r Polismyndig-

heten framg�r att Polismyndigheten �r skyldig att st�lla polism�n till f�rfo-
gande f�r polisverksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polism�nnen deltar i vid

myndigheten, med undantag f�r �tg�rder i verksamhet som enligt lag eller
annan f�rfattning endast f�r utf�ras av anst�llda vid Polismyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ska tillsammans best�mma

och fortl�pande utveckla formerna f�r samverkan mellan myndigheterna.

17 �

Personal fr�n Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och

andra myndigheter kan placeras vid Ekobrottsmyndigheten i den utstr�ckning
som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer �verens om.

18 �

Ekobrottsmyndigheten ska ge �klagarmyndigheten och i f�rekom-

mande fall Polismyndigheten tillf�lle att yttra sig �ver Ekobrottsmyndig-
hetens �vergripande planering inf�r kommande verksamhets�r.
Ekobrottsmyndigheten ska ocks� h�ra �klagarmyndigheten, Polismyndig-
heten och i f�rekommande fall Skatteverket, Domstolsverket eller annan
ber�rd myndighet inf�r viktigare f�r�ndringar i Ekobrottsmyndighetens verk-
samhet som kan komma att p�verka deras verksamhet.

19 �

Ekobrottsmyndigheten ska ge Brottsf�rebyggande r�det, Skatteverket,

Finansinspektionen, Polismyndigheten, och andra akt�rer p� omr�det som
Ekobrottsmyndigheten bed�mer l�mpligt, tillf�lle att yttra sig om myndig-
hetens planering f�r den brottsf�rebyggande verksamheten.

Ledning

20 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

background image

4

SFS 2015:744

21 �

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta

ledam�ter.

Organisation

22 �

Vid myndigheten ska det finnas det antal �klagarkammare som myn-

digheten beslutar. Beslut om inr�ttande, upph�rande och lokalisering av en
�klagarkammare fattas efter att �klagarmyndigheten, Polismyndigheten,
S�kerhetspolisen, Domstolsverket, Skatteverket och Kriminalv�rden har f�tt
tillf�lle att yttra sig.

Anst�llningar och uppdrag

23 �

Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

24 �

Beslut om anst�llning av �ver�klagare och vice �ver�klagare vid myn-

digheten f�r fattas f�rst efter att riks�klagaren har h�rts.

25 �

�ver�klagares och vice �ver�klagares ansvarsomr�den inom myndig-

heten best�ms av chefen f�r myndigheten. Han eller hon f�rordnar �klagare
vid myndigheten att tj�nstg�ra vid och vara chefer f�r �klagarkammare.

Personalansvarsn�mnd

26 �

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd. N�mnden

pr�var fr�gor som anges i 25 � f�rsta stycket myndighetsf�rordningen
(2007:515) f�r anst�llda vid myndigheten, om inte n�got annat anges.

27 �

Fr�gor som avses i 34 � lagen (1994:260) om offentlig anst�llning pr�-

vas av Statens ansvarsn�mnd ocks� n�r det g�ller andra �klagare �n de som
anst�lls av regeringen. Anm�lan till n�mnden g�rs av Ekobrottsmyndigheten.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

28 �

Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen

(1987:1101).

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

29 �

F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska

enbart till�mpas p� myndigheten i administrativa �renden:

20 � om f�redragning,
21 � om myndighetens beslut,
27 � om r�tt att f�retr�da staten vid domstol, och
29 � om �rendef�rteckning.

background image

5

SFS 2015:744

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2007:972) med instruktion

f�r Ekobrottsmyndigheten.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;