SFS 2015:744 Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

150744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som ansvarar för

bekämpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som anges i denna
förordning. Grundläggande bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap.
rättegångsbalken och i åklagarförordningen (2004:1265).

2 §

Myndigheten ska se till att personer som begår ekonomiska brott blir

föremål för brottsutredning och lagföring.

Myndigheten ska arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig

verksamhet.

3 §

Av 3 § förordningen (2015:743) med instruktion för �&klagarmyndig-

heten framgår att riksåklagaren ska, som högsta åklagare under regeringen,
verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstill-
lämpning.

4 §

Myndigheten ska bedriva brottsförebyggande arbete som avser eko-

nomisk brottslighet. I det ingår att lämna information om den brottsligheten
till andra myndigheter samt till kommuner, näringsliv, organisationer och all-
mänheten.

5 §

Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen och rättstillämp-

ningen när det gäller ekonomisk brottslighet och utarbeta förslag till åtgärder.
Myndigheten ska också samordna åtgärder mot ekonomisk brottslighet.

6 §

Myndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna

mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och
användning av EU-relaterade medel i Sverige. Ytterligare bestämmelser finns
i förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finan-
siella intressen.

7 §

Myndigheten ska se till att möjligheterna till internationellt samarbete i

brottsbekämpningen används och bidra till internationellt bistånd och inter-
nationell fredsfrämjande verksamhet.

SFS 2015:744

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:744

8 §

Myndigheten ska snarast möjligt informera riksåklagaren om frågor

som uppkommer i verksamheten och som är av betydelse för åklagarväsendet.

Mål som handläggs vid myndigheten

9 §

Vid myndigheten handläggs följande mål:

1. mål om brott mot 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen
(2005:551),

2. mål om brott mot 9 kap. 1�3 §§ brottsbalken, om gärningen rör EU:s

finansiella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken,

3. mål om brott mot lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid

handel med finansiella instrument,

4. mål om brott mot lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmiss-

bruk vid handel med grossistenergiprodukter, och

5. mål om brott vars handläggning annars ställer särskilda krav på känne-

dom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller lik-
nande.

Mål om brott som bör handläggas vid myndigheten med hänsyn till att de

rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning, inter-
nationell anknytning, är av principiell natur eller av stor omfattning får över-
tas av Ekobrottsmyndigheten efter framställning från �&klagarmyndigheten.

Mål som avses i första stycket och som 2 eller 4 § förordningen

(2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen
och vissa andra befattningshavare är tillämplig på och mål som rör brott av
anställda vid Ekobrottsmyndigheten handläggs vid �&klagarmyndigheten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första eller andra stycket och

annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagar-
myndighet där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

�r det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren.

Information till regeringen

10 §

Myndigheten ska varje år redovisa uppgifter om:

1. handläggningen av ärenden om brott enligt lagen (2002:444) om straff

för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och

2. tillämpningen av reglerna om häktning och restriktioner, varvid upp-

gifter som avser häktade personer i åldersgrupperna 15�17 år och 18�20 år
ska redovisas särskilt.

11 §

Myndigheten ska varje år redovisa de iakttagelser som gjorts inom

ramen för den rättsliga tillsynsverksamheten.

12 §

Myndigheten ska snarast möjligt informera Regeringskansliet (Justi-

tiedepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som
bör komma till regeringens kännedom.

Enligt 10 kap. 13 § regeringsformen ska Regeringskansliet (Utrikes-

departementet) underrättas när en fråga som är av betydelse för förhållandet
till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer.

background image

3

SFS 2015:744

I 13 § förordningen (2015:743) med instruktion för �&klagarmyndigheten

finns bestämmelser om riksåklagarens rätt att ingå internationella överens-
kommelser.

Internationellt samarbete

13 §

Myndigheten ska vara sambandscentral för bedrägeribekämpning i frå-

gor som rör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

14 §

Myndigheten ska vara nationellt kontor för återvinning av tillgångar

enligt rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete
mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att
spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott.

Samverkan

15 §

Ekobrottsmyndigheten och �&klagarmyndigheten ska tillsammans

bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myn-
digheterna.

16 §

Av 47 § förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndig-

heten framgår att Polismyndigheten är skyldig att ställa polismän till förfo-
gande för polisverksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polismännen deltar i vid

myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamhet som enligt lag eller
annan författning endast får utföras av anställda vid Polismyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ska tillsammans bestämma

och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndigheterna.

17 §

Personal från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och

andra myndigheter kan placeras vid Ekobrottsmyndigheten i den utsträckning
som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer överens om.

18 §

Ekobrottsmyndigheten ska ge �&klagarmyndigheten och i förekom-

mande fall Polismyndigheten tillfälle att yttra sig över Ekobrottsmyndig-
hetens övergripande planering inför kommande verksamhetsår.
Ekobrottsmyndigheten ska också höra �&klagarmyndigheten, Polismyndig-
heten och i förekommande fall Skatteverket, Domstolsverket eller annan
berörd myndighet inför viktigare förändringar i Ekobrottsmyndighetens verk-
samhet som kan komma att påverka deras verksamhet.

19 §

Ekobrottsmyndigheten ska ge Brottsförebyggande rådet, Skatteverket,

Finansinspektionen, Polismyndigheten, och andra aktörer på området som
Ekobrottsmyndigheten bedömer lämpligt, tillfälle att yttra sig om myndig-
hetens planering för den brottsförebyggande verksamheten.

Ledning

20 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

background image

4

SFS 2015:744

21 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta

ledamöter.

Organisation

22 §

Vid myndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som myn-

digheten beslutar. Beslut om inrättande, upphörande och lokalisering av en
åklagarkammare fattas efter att �&klagarmyndigheten, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Domstolsverket, Skatteverket och Kriminalvården har fått
tillfälle att yttra sig.

Anställningar och uppdrag

23 §

Generaldirektören är myndighetschef.

24 §

Beslut om anställning av överåklagare och vice överåklagare vid myn-

digheten får fattas först efter att riksåklagaren har hörts.

25 §

�veråklagares och vice överåklagares ansvarsområden inom myndig-

heten bestäms av chefen för myndigheten. Han eller hon förordnar åklagare
vid myndigheten att tjänstgöra vid och vara chefer för åklagarkammare.

Personalansvarsnämnd

26 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden

prövar frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen
(2007:515) för anställda vid myndigheten, om inte något annat anges.

27 §

Frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prö-

vas av Statens ansvarsnämnd också när det gäller andra åklagare än de som
anställs av regeringen. Anmälan till nämnden görs av Ekobrottsmyndigheten.

Tillämpligheten av vissa förordningar

28 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

29 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska

enbart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

20 § om föredragning,
21 § om myndighetens beslut,
27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och
29 § om ärendeförteckning.

background image

5

SFS 2015:744

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:972) med instruktion

för Ekobrottsmyndigheten.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015