SFS 2015:745 Förordning om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen

150745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om rådet för skydd av Europeiska unionens
finansiella intressen;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen ska främja

en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och arbeta för att
motverka bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana
medel i Sverige.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner.

2 §

Rådet ska

1. främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten

när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke
om felaktig användning av EU-relaterade medel,

2. följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller initiera

åtgärder för att upprätthålla skyddet för Europeiska unionens finansiella
intressen,

3. vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, och
4. analysera och utvärdera insatserna på området.

3 §

I rådet ska det ingå företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Polismyn-

digheten, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, Läns-
styrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Tillväxtverket och Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige. Varje myndighet i rådet ska utse en leda-
mot och en ersättare för honom eller henne. Ekobrottsmyndighetens ledamot
är ordförande i rådet.

Rådet får vid behov utse en eller flera ledamöter med särskild sakkunskap

som ska medverka i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden
bestämmer. Rådets sammansättning ska främja utvecklingen av en högt kvali-
ficerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och andra aktörer på
området.

4 § Rådet ska senast den 15 mars vart tredje år lämna en rapport till rege-
ringen om skyddet av Europeiska unionens finansiella intressen i Sverige. Av
rapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att främja en
effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel och för att samordna
berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig
hantering av sådana medel. I rapporten ska det också redovisas hur rådets

SFS 2015:745

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:745

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

arbete utvecklats och hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre därefter
kommande åren.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

;