SFS 2015:746 Förordning med ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

150746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med ändring i åklagarförordningen (2004:1265);

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om åklagarförordningen (2004:1265)

1

dels att 1 a, 5, 15, 18, 22 och 23 §§ och rubrikerna närmast före 5 och 23 §§

ska upphöra att gälla,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2

Riksåklagaren ansvarar för att �&klagarmyndigheten meddelar de före-

skrifter, allmänna råd och övriga riktlinjer och anvisningar som behövs för att
uppnå enhetlighet och följdriktighet vid åklagarnas rättstillämpning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
1 a § 2007:973
5 § 2005:669.

2 Senaste lydelse 2007:973. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2015:746

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015