SFS 2015:748 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

150748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

3

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget

om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av

upphovsmannen eller dennes dödsbo,

3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i

9 a kap. 5–7 §§,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som

avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstift-
ning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och
om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undantag för

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den

3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som tap-
pas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

b) spritdrycker, vin och starköl, och
5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den del

av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte

annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt
eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka

blad,

– tidningar och tidskrifter,
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2011:1194.

SFS 2015:748

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:748

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger

för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än för egen
verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för
verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att programmen
och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv och

import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter
eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i
en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom

teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller
annan information tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat föl-
jer av 3 kap. 4 §,

5. tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar

eller andra jämförliga föreställningar,

6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av

och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det all-
männa,

7. tillträde till och förevisning av djurparker,
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte
när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automa-
tisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning
som avser information,

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av

en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)