SFS 2015:752 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

150752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande ly-
delse.

3 §

1

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersätt-

ning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2016 med följande belopp.

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar
landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

1 Senaste lydelse 2014:1377.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

3 580

Södermanlands läns landsting

2 453

�stergötlands läns landsting

2 241

Jönköpings läns landsting

2 768

Kalmar läns landsting

3 028

Skåne läns landsting

3 479

Hallands läns landsting

3 884

Värmlands läns landsting

2 320

�rebro läns landsting

� för vårdplats på Universitetssjukhuset �rebro

2 444

� för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 724

� för vårdplats på Lindesbergs lasarett

2 457

Dalarnas läns landsting

2 635

Gävleborgs läns landsting

2 458

Västernorrlands läns landsting

2 582

Västerbottens läns landsting

� för vårdplats på Lycksele lasarett

2 957

Norrbottens läns landsting

2 878

SFS 2015:752

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:752

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

4 §

2

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver

den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2016, lämnas med

a) 4 816 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 3 475 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 4 085 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I
fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 475 kro-
nor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landsting-
ets kostnader för vården.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som av-

ser tidigare år.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:1377.