SFS 2015:754 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

150754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till för-

ordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabel-
len.

6 §

2

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet

sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-

1 Senaste lydelse 2014:1376.

Läkare

Normal-
arvode
kronor

Tids-
åtgång
minuter

Sammanlagt
mottaget arvode
kronor

Allmänmedicin

788

25

2 501 000

Anestesi och intensivvård

788

20

2 917 000

Barnmedicinska specialiteter

951

30

2 394 000

Hud- och könssjukdomar

788

20

2 855 000

Invärtesmedicinska specialiteter
m.m.

817

25

2 588 000

Reumatologi

1 195

35

2 387 000

Vissa opererande specialiteter

817

20

3 024 000

Obstetrik och gynekologi

1 015

25

2 925 000

Psykiatriska specialiteter

1 403

50

1 960 000

Ögonsjukdomar

881

25

2 849 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

817

20

3 023 000

Onkologi

817

25

2 484 000

Neurologi

1 299

35

2 732 000

Läkare utan specialistkompetens

464

20

1 602 000

2 Senaste lydelse 2014:1376.

SFS 2015:754

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:754

ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de be-
lopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat

arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte
överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

7 §

3

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges

i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt
arvode med högst 261 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § läm-
nas reducerat enkelt arvode med högst 128 kronor.

7 a §

4

Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt

arvode med 155 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas re-
ducerat enkelt arvode med högst 78 kronor.

9 §

5

För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad

psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 905 kronor om behandlings-
tiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsätt-
ningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 455 kronor.

10 §

6

För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort

eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett
arvode om 800 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode
om 402 kronor. Arvodet om 402 kronor lämnas dock även om ersättnings-
taket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av

Läkare

Reducerat
normalarvode
kronor

Ersättningstak
kronor

Allmänmedicin

394

3 094 000

Anestesi och intensivvård

394

4 563 000

Barnmedicinska specialiteter

475

3 176 000

Hud- och könssjukdomar

394

3 829 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

412

3 424 000

Reumatologi

597

3 500 000

Vissa opererande specialiteter

413

4 680 000

Obstetrik och gynekologi

511

3 923 000

Psykiatriska specialiteter

701

2 601 000

Ögonsjukdomar

441

4 139 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

413

4 002 000

Onkologi

413

3 437 000

Neurologi

649

3 702 000

Läkare utan specialistkompetens

232

2 182 000

3 Senaste lydelse 2014:1376.

4 Senaste lydelse 2014:1376.

5 Senaste lydelse 2014:1376.

6 Senaste lydelse 2014:1376.

background image

3

SFS 2015:754

pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och utta-
gande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat
fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 410 kronor ut-

över arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet
av kemiska medel med 420 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta
gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för
patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mot-

taget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §

7

Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde

lämnas tilläggsarvode med 261 kronor för medicinskt motiverade hembesök.
Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden.
För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning
som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2014:1376.

background image

4

SFS 2015:754

Bilaga 1

8

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt
arvode enligt 8 §

8 Senaste lydelse 2014:1376.

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.
101

Intravenös anestesiologisk läkemedelstill-
försel (inkluderar övervakning efter ingrepp) 2 441

1 964

102

Regional anestesi

2 092

1 671

103

Perioperativ anestesivård – innefattande pre-
operativ bedömning, inhalationsanestesi eller
balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp

4 415

3 525

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inklu-
derar övervakning efter ingrepp)

2 700

2 148

105

Ganglieblockad eller intravenös
sympaticusblockad. Anläggande av DCS/
ryggmärgsnära elstimulering

2 842

2 278

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärt-
lindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 540

1 236

107

Nervblockad med ledning av nervstimulator
eller ultraljud

2 310

1 844

108

Triggerpunktsblockad

1 150

933

109

Algologisk känselundersökning, kvantitativ
(QST)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 540

1 236

Invärtesmedicinska specialiteter
202

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 834

1 475

203

Pacemakerkontroll med programmerare.
Funktionstestning innefattande mätning och
analys av stimulationströsklar och sensitivi-
tetsnivåer samt statistik. Bedömning av batte-
ristatus

1 834

1 475

background image

5

SFS 2015:754

207

Demensutredning som omfattar kognitiv
anamnes, kognitivt status (inklusive Mini
Mental Test tillsammans med Klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt initialt
EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 594

1 279

208

Omfattande arteriell utredning
Utförlig anamnes inriktad på cirkulations-
störning. BT-mätning i båda armar och ben
med manschett och Doppler. Beräkning av
ankle-brachial index. Sammanfattande
utlåtande och riskbedömning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 834

1 475

210

Insättande av insulinbehandling med pump
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 834

1 475

214

Eko-Doppler, färg-Doppler
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 461

1 964

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 974

1 584

217

Stress-eko
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 571

2 061

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 974

1 584

219

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 726

1 377

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient
men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 726

1 377

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

6

SFS 2015:754

221

Omfattande allergologisk utredning
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 726

1 377

222

Videocoloskopi

4 415

3 525

223

Videogastroskopi

3 113

2 495

224

Videosigmoideoskopi

3 438

2 754

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi,
sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

564

456

226

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 834

1 475

Reumatologi
227

228

Behandling (ej intravenös) med TNF-
blockerare, immunmodulerande preparat eller
cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller
metotrexat
Intravenös behandling med TNF-blockerare,
immunmodulerande preparat eller cytostatika-
preparat

1 632

2 332

815

1 866

229

Ledinjektion under sterila betingelser med
samtidig tappning av led eller administration
av kortison i tre eller flera leder

2 333

1 866

Vissa opererande specialiteter
301

Sfincterotomi eller dilatation pga. analfissur
eller kontraktur

2 461

1 964

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 726

1 377

303

Excision av pilonidalsinus

2 842

2 278

304

Operation av gynecomasti

2 842

2 278

Tillägg för bilateral operation

2 131

1 713

305

Operation av tumör i ben, brosk eller
underhud

2 332

1 866

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i
head and neckområdet

2 700

2 147

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

2 842

2 278

308

Operation av hydrocele

2 461

1 964

309

Sutur av collateralligament

2 461

1 964

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

3 113

2 495

313

Cystoskopi

2 212

1 767

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

7

SFS 2015:754

314

Senskideklyvning

2 700

2 148

För varje tillkommande senskideklyvning

2 028

1 616

315

Operation av analabscess eller fistel eller båda,
samt operation av hemorrojder och slemhinne-
prolaps (gäller ej gummiringsligatur)

2 842

2 278

318

Operation av varicer innebärande minst
fyra hudincisioner eller minst två perforant-
ligaturer, eller stripping av saphena magna på
underbenet

2 461

1 964

319

Vasectomi

2 571

2 061

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

2 842

2 278

321

Exstirpation av ganglion, bursa

3 687

2 961

322

Synovectomi i smärre leder

2 951

2 364

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt
eventuell sentransferering

3 361

2 668

325

Excision av dupuytrens contractur,
ett finger

3 687

2 961

För varje tillkommande finger

2 700

2 148

326

Sentransferering

3 361

2 668

327

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion.
Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri trans-
plantation av hudtransplantat eller sammansatt
transplantat och korrektion av medfödd defekt
av mer betydande omfattning hos barn

4 187

3 361

328

Operation av malign hudtumör inklusive
basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan

2 461

1 964

329

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodoku-
mentation där tidigare ärrbildning är om-
fattande och utgör ett patologiskt tillstånd

3 113

2 495

330

Falangresektion vid hammartå;
avmejsling av exostos

3 113

2 495

För varje tillkommande tå

2 353

1 876

332

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller
exstirpation av Mortons neurom.

3 687

2 961

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom
enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons
neurinom utgår 75 % av ersättningen för den
andra operationen

334

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 461

1 964

335

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 726

1 377

336

Operation av varicer med hög underbindning
och resektion av saphena magna och/eller
ligatur och resektion av saphena parva samt
eventuella exstirpationer

4 555

3 644

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

8

SFS 2015:754

337

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
kombinerad urinflödesmätning med hjälp av
särskild apparatur och ultraljudsmätning av
residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 571

2 061

338

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid
behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell menisk-
resektion. Ändamålsenlig utrustning ska
finnas inklusive digital lagring av operations-
fynd

4 782

3 828

339

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk
kateter

1 594

1 279

340

TUR-B vid G1-tumörer

3 438

2 754

341

Endoskopisk strikturbehandling

2 842

2 278

342

Lithotripsi, blåsevakuering

2 842

2 278

343

Sondering av uretra hos man

1 974

1 584

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

2 842

2 278

346

Operation av intrauretrala condylom

1 984

1 584

347

Operation av ljumskbråck

6 279

5 021

348

Operation av epigastricabråck

4 415

3 525

349

Operation av navelbråck

5 651

4 511

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 461

1 964

351

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 726

1 377

För varje tillkommande tå

1 290

1 030

352

Provexcision från arteria temporalis

1 726

1 377

353

Videogastroskopi

3 113

2 495

354

Videocoloskopi

4 415

3 525

355

Videosigmoideoskopi

3 438

2 754

356

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling);
hallux rigidusoperation (debasering, cheilec-
tomi); korrektionsosteotomi metatarsalben,
falang

4 187

3 351

För varje tillkommande åtgärd

3 123

2 505

357

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsal-
benhuvud. Tenolys eller excision av partiell
ruptur

3 818

3 049

För varje tillkommande åtgärd

2 863

2 289

358

Operation av synstörande dermatochaloasis

2 461

1 964

Tillägg för bilateral operation

1 854

1 486

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

9

SFS 2015:754

360

Om åtgärd inom gruppen opererande specia-
liteter utförs genom regional anestesi som
lagts av den opererande läkaren själv lämnas
ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte an-
vändas vid infiltrationsanestesi eller vid led-
ningsanestesi av finger och tå eller vid cysto-
skopi eller prostatabiopsi.

1 604

1 290

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi,
sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

564

456

362

TRUL och prostatabiopsi

2 461

1 964

363

Blåshalsincision

4 187

3 351

364

Ablatio testis i lokal anestesi

4 187

3 351

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

4 674

3 730

367

Artrodes inklusive internfixation av fingerled
och småtår

4 187

3 351

För varje tillkommande tå/finger

3 133

2 505

368

CMC 1 interpositionsplastik

4 187

3 351

369

Transrektalt ultraljud
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 092

1 671

370

Testisbiopsi

2 461

1 964

371

Videocystoscopi

3 438

2 754

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma
operationstillfälle.
380

När 330 är en tillkommande åtgärd

2 343

1 876

381

När 356 är en tillkommande åtgärd

3 144

2 505

382

När 357 är en tillkommande åtgärd

2 863

2 299

383

När 367 är en tillkommande åtgärd

3 145

2 505

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid
samma besökstillfälle.
386

När 314 är en tillkommande åtgärd

2 028

1 616

387

När 332 är en tillkommande åtgärd

2 776

2 234

388

389

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om
Behandling av analfissur med botulinumtoxin.
Läkemedlet ska rekvireras och ej förskrivas på
recept.

564

3 500

456

2 800

Obstetrik och gynekologi
401

Exeres eller vacuumaspiration av spontan-
abort

2 461

1 964

402

Fraktioniserad abrasio

2 461

1 964

403

Hysteroskopi

2 461

1 964

404

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi
lämnas ytterligare ersättning om

564

456

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

10

SFS 2015:754

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 461

1 964

406

Abortingrepp

2 951

2 364

407

Cystoskopi

2 212

1 767

408

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

4 187

3 351

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gyne-
kologi utförs med PCB lämnas ytterligare er-
sättning om

1 726

1 377

410

Kolposkopi med provexcision vid utredning
av precancerösa och andra epitelförändringar
cervix; i vagina och vulva

1 726

1 377

412

Hydrosonografi av uterus

1 726

1 377

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/
exstirpation

1 726

1 377

414

Inkontinensutredning, träning av patient och
tillhandahållande av vaginalt inlägg.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 461

1 964

415

Endometriebiopsi

1 920

1 540

416

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar
genomspolning med särskild kontrast

4 187

3 351

417

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

564

456

Ögonsjukdomar
501

Pachymetri

1 421

1 138

502

Nedläggning av silikongummislang

2 571

2 061

503

Operation av pterygium

2 571

2 061

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

2 092

1 671

505

Enklare tårvägsplastik

2 092

1 671

506

Operation av ektropion

2 571

2 061

507

Operation av entropion

2 571

2 061

508

Operation av ptos

4 415

3 525

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 461

1 964

Tillägg för bilateral operation

1 854

1 486

511

Operation av synstörande dermatochalasis

2 461

1 964

Tillägg för bilateral operation

1 854

1 486

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre
segmentet

1 974

1 584

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre
segmentet

2 461

1 964

514

Synfältsundersökning bilateralt med dator-
perimetri eller Goldman

1 421

1 138

515

Ögonbottenfotografering bilateralt med foto-
dokumentation alternativt Optisk Coherens
Tomografi

1 421

1 138

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

11

SFS 2015:754

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.
601

Punktion och spolning av bihåla

1 594

1 279

602

Omfattande sömnapnéundersökning
Detaljerad anamnes beträffande snarkning,
andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet,
alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre
luftvägar. Tolkning av resultat av sömn-
registrering. Rådgivning och behandlings-
förslag.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 974

1 584

604

nCPAP-inträning, standard (med noninvasiv-
behandling)

1 974

1 584

605

FESS (funktionell endoscopisk kirurgi).
Modern näs- och bihålekirurgi som kräver
speciella kirurgiska instrument samt optik med
ljuskälla.

2 951

2 364

606

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 461

1 964

607

Permanent transmyringealt dränage

2 571

2 061

608

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi
med videodokumentation

2 461

1 964

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 700

2 148

610

Otoneurologisk undersökning inklusive video-
nystagmoskopi

2 842

2 278

611

Omfattande allergologisk utredning
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 726

1 377

612

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan bronkodila-
tation vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 726

1 377

613

Omfattande sväljfunktionsanalys
Funktionell undersökning av sväljningen med
fiberskop då patienten sväljer 4 olika kon-
sistenser från tjockt till helt vattentunt.

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

12

SFS 2015:754

614

615

616

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient
Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion
inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras
t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hud-
transplantat eller sammansatt transplantat och
korrektion av medfödd defekt av mer bety-
dande omfattning hos barn
Operation inom huvud-hals-området av
malign hudtumör inklusive basaliom och hud-
förändringar med PAD-verifierade atypier.
Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan
Excision inom huvud-hals-området av tre eller
flera hudtumörer med hudsutur.

2 038

4 187

2 461

1 726

1 628

3 361

1 964

1 377

Onkologi m.m.
701

Intravenös cytostatikabehandling

2 092

1 671

Neurologi
801

EMG och ENeG med undersökning av lämp-
ligt antal muskler och nerver som bedöms
nödvändig för frågeställningen

2 951

2 364

802

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 834

1 475

803

Apomorfinbehandling
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 528

2 018

804

Demensutredning som omfattar kognitiv
anamnes, kognitivt status (inklusive Mini
Mental Test tillsammans med Klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt initialt
EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 594

1 279

805

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 726

1 377

Hud- och könssjukdomar
901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser
första besöket

1 726

1 377

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

13

SFS 2015:754

902

Omfattande kirurgisk behandling av multipla
hudtumörer med kryokirurgi eller kombina-
tionsteknik eller excision/sutur av tre hud-
tumörer

2 461

1 964

903

Operation av malign hudtumör inklusive
basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan

2 461

1 964

905

Omfattande allergologisk utredning
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 726

1 377

906

Behandling med TNF-blockerare, immun-
modulerande preparat, cytostatikapreparat
eller retinoider.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 332

1 866

907

Operation av tumör i underhud

2 332

1 866

908

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 700

2 147

Psykiatriska specialiteter
951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex
patienter

672/

patient

543/

patient

952

För ytterligare högst två patienter

379/

patient

315/

patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

2 842

2 278

Barnmedicinska specialiteter
961

Gastroskopi

1 974

1 584

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 974

1 584

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient, eller dynamisk spirometri efter
ansträngningsprovokation.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 726

1 377

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

14

SFS 2015:754

964

Omfattande allergologisk utredning
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 726

1 377

965

Inhalationsbehandling av akut astma/ obstruk-
tiv bronchit

1 834

1 475

966

Initial bedömning av barn med befarad neuro-
psykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tids-
åtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 788

2 234

Allmänmedicin
971

Demensutredning som omfattar kognitiv
anamnes, kognitivt status (inklusive Mini
Mental Test tillsammans med Klocktest), la-
boratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt initialt
EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 594

1 279

972

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 726

1 377

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av astma-
patient. Dynamisk spirometri utan bronkodila-
tation vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 726

1 377

974

Omfattande allergologisk utredning
Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklu-
sive behandlings- och saneringsåtgärder ut-
ifrån vad utredningen visar.

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

15

SFS 2015:754

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 726

1 377

975

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 726

1 377

976

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 726

1 377

977
978

979

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL
Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.
Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 834

1 974

1 974

1 475

1 584

1 584

Åtgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015