SFS 2015:757 Lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

150757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2008:307) om kommunalt

vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2016.

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om ärenden om kommunalt

vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 februari
2016, och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

SFS 2015:757

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;