SFS 2015:758 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

150758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EAPOKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EAPOKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EAPOKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:EAPOKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:EAPOKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EAPOKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EAPOKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:EAPOKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAPOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 26 kap. 23 � och 114 kap. 23 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 26 kap. 23 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 12 kap. 38 �, 97 kap. 13 �, 102 kap. 15 � och 114 kap. 8 � ska ha</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en f�r�lder som anses bosatt i Sverige �ven under vistelse utom-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">lands enligt best�mmelserna i 5 kap. 6 och 8 ��, ska det bortses fr�n tiden f�r<br/>utlandsvistelsen n�r det best�ms om 240-dagarsvillkoret i 35 � 1 �r uppfyllt.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vidare ska f�r en f�r�lder som f�tt sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">en sjukpenninggrundande inkomst ber�knad enligt 26 kap. 22 a � anses ha<br/>g�llt hela den tid som f�r�ldern f�tt s�dan ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>97 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Med vissa andra inkomster enligt 2 � 6 avses f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inkomst som p� grund av 3 kap. 913 �� inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som int�kt i inkomstslaget<br/>n�ringsverksamhet, tj�nst eller kapital,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser till�ggs-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bidrag,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. skattefria stipendier �ver 3 000 kronor per m�nad,<br/>4. skattepliktiga inkomster enligt 5 � lagen (1991:586) om s�rskild in-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">komstskatt f�r utomlands bosatta, och</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. etableringsers�ttning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vissa nyanl�nda invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Inkomster som avses i f�rsta stycket 2 och 3 och som i slutet av ett �r beta-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">las ut i f�rskott som h�nf�rliga till n�stf�ljande �r ska beaktas f�r det senare<br/>�ret.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 �ndringen inneb�r att tredje stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2010:352.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:758</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:758</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>102 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Med vissa andra inkomster enligt 7 � 5 avses detsamma som i 97 kap.</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">13 � f�rsta stycket 13 och 5 samt ers�ttning fr�n avtalsgruppsjukf�rs�kringar<br/>f�r sjukdomsfall som intr�ffat f�re �r 1991.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>114 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:179px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Pensionsuppgifter som behandlas f�r �ndam�l som anges i 7 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ocks� behandlas av F�rs�kringskassan och Pensionsmyndigheten f�r tillhan-<br/>dah�llande av information som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. som underlag f�r beslut om och kontroll av f�rm�ner, ers�ttningar och</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">andra st�d �t enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studie-<br/>st�dsn�mnden och arbetsl�shetskassorna,</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�r samordning av tj�nstepensioner i den verksamhet som bedrivs av</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Staten tj�nstepensionsverk och det f�r kommunerna och landstingen gemen-<br/>samma organet f�r administration av personalpensioner,</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�r handl�ggning av �renden hos Statens tj�nstepensionsverk d�r regler</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om statens tj�nstegrupplivf�rs�kring ska till�mpas, eller</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. som underlag f�r beslut om och kontroll av ekonomiskt bist�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">4 kap. socialtj�nstlagen (2001:453) �t enskild i den verksamhet som bedrivs<br/>av socialn�mnderna.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande n�r kommunalt v�rdnadsbidrag har</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">l�mnats enligt den upph�vda lagen (2008:307) om kommunalt v�rdnads-<br/>bidrag.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2010:352.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2010:568.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken

dels att 26 kap. 23 � och 114 kap. 23 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 26 kap. 23 � ska utg�,
dels att 12 kap. 38 �, 97 kap. 13 �, 102 kap. 15 � och 114 kap. 8 � ska ha

f�ljande lydelse.

12 kap.

38 �

2

F�r en f�r�lder som anses bosatt i Sverige �ven under vistelse utom-

lands enligt best�mmelserna i 5 kap. 6 och 8 ��, ska det bortses fr�n tiden f�r
utlandsvistelsen n�r det best�ms om 240-dagarsvillkoret i 35 � 1 �r uppfyllt.

Vidare ska f�r en f�r�lder som f�tt sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning

en sjukpenninggrundande inkomst ber�knad enligt 26 kap. 22 a � anses ha
g�llt hela den tid som f�r�ldern f�tt s�dan ers�ttning.

97 kap.

13 �

3

Med vissa andra inkomster enligt 2 � 6 avses f�ljande:

1. inkomst som p� grund av 3 kap. 913 �� inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som int�kt i inkomstslaget
n�ringsverksamhet, tj�nst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser till�ggs-

bidrag,

3. skattefria stipendier �ver 3 000 kronor per m�nad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 � lagen (1991:586) om s�rskild in-

komstskatt f�r utomlands bosatta, och

5. etableringsers�ttning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r

vissa nyanl�nda invandrare.

Inkomster som avses i f�rsta stycket 2 och 3 och som i slutet av ett �r beta-

las ut i f�rskott som h�nf�rliga till n�stf�ljande �r ska beaktas f�r det senare
�ret.

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 �ndringen inneb�r att tredje stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2010:352.

SFS 2015:758

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:758

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

102 kap.

15 �

4

Med vissa andra inkomster enligt 7 � 5 avses detsamma som i 97 kap.

13 � f�rsta stycket 13 och 5 samt ers�ttning fr�n avtalsgruppsjukf�rs�kringar
f�r sjukdomsfall som intr�ffat f�re �r 1991.

114 kap.

8 �

5

Pensionsuppgifter som behandlas f�r �ndam�l som anges i 7 � f�r

ocks� behandlas av F�rs�kringskassan och Pensionsmyndigheten f�r tillhan-
dah�llande av information som beh�vs

1. som underlag f�r beslut om och kontroll av f�rm�ner, ers�ttningar och

andra st�d �t enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studie-
st�dsn�mnden och arbetsl�shetskassorna,

2. f�r samordning av tj�nstepensioner i den verksamhet som bedrivs av

Staten tj�nstepensionsverk och det f�r kommunerna och landstingen gemen-
samma organet f�r administration av personalpensioner,

3. f�r handl�ggning av �renden hos Statens tj�nstepensionsverk d�r regler

om statens tj�nstegrupplivf�rs�kring ska till�mpas, eller

4. som underlag f�r beslut om och kontroll av ekonomiskt bist�nd enligt

4 kap. socialtj�nstlagen (2001:453) �t enskild i den verksamhet som bedrivs
av socialn�mnderna.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande n�r kommunalt v�rdnadsbidrag har

l�mnats enligt den upph�vda lagen (2008:307) om kommunalt v�rdnads-
bidrag.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:352.

5 Senaste lydelse 2010:568.

;