SFS 2015:759 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

150759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1982:80) om anställ-

ningsskydd ska ha följande lydelse.

11 §

2

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägnings-

tid av en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
� två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är

minst två år men kortare än fyra år,

� tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men

kortare än sex år,

� fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år

men kortare än åtta år,

� fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år

men kortare än tio år, och

� sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledig-

hetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägnings-
tiden löpa

� när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
� när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om

föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande när uppsägning sker under tid då

kommunalt vårdnadsbidrag lämnas enligt den upphävda lagen (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 Senaste lydelse 2008:564.

SFS 2015:759

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015