SFS 2015:760 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

150760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om föräldraledighetslagen

(1995:584)

2

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 3 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

3

Det finns följande fem former av föräldraledighet för vård av barn

m.m.:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under för-

utsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledig-
het med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre
fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (del-
ledighet med föräldrapenning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan
föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med till-

fällig föräldrapenning m.m., 8 §).

Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga arbets-

tagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18�21 §§.

13 §

4

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6 eller

7 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens
början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin an-
mälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla

ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 Senaste lydelse av
9 § 2008:563
rubriken närmast före 9 § 2008:563.

3 Senaste lydelse 2008:563.

4 Senaste lydelse 2008:933.

SFS 2015:760

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:760

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälnings-
tid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande när kommunalt vårdnadsbidrag läm-

nas enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)