SFS 2015:761 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

150761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

16 §

2

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit

förhindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,
2. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år

efter barnets ankomst i familjen,

3. vård av närstående när hel närståendepenning lämnas enligt 47 kap. soci-

alförsäkringsbalken, eller

4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i

6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om upp-
draget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökande
varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits
yrkesmässigt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bestämmande av ramtid för en

sökande som före den 1 februari 2016 har påbörjat ledighet på grund av vård
av barn.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 Senaste lydelse 2010:2030.

SFS 2015:761

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015