SFS 2015:763 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

150763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av
vissa fonder inom socialförsäkringsområdet;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 6 a §§ lagen (1998:1757) om

förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet ska ha följande ly-
delse.

1 §

2

Denna lag tillämpas på följande fonder

� Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder
� Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
� Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
� Fiskarförsäkringsfonden
� Affärsverksfonden
� Trafiklivräntefonden.

6 a §

3

Pensionsmyndigheten ska svara för att medel ur den frivilliga pen-

sionsförsäkringens fonder och dessas avkastning används i enlighet med de
ändamål som fonderna är avsedda för.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �&terstående medel från den avvecklade Sjömanspensioneringsfonden

ska föras till inkomsttitel i statens budget senast vid utgången av februari må-
nad 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2009:1000.

3 Senaste lydelse 2009:1000.

SFS 2015:763

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015