SFS 2015:764 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

150764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2010:111) om in-

förande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även handlägga

ärenden om hustrutillägg och särskild efterlevandepension samt ärenden en-
ligt följande lagar och bestämmelser:

1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,
3. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring,

och

4. 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess ly-

delse före den 1 januari 1981.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

SFS 2015:764

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015