SFS 2015:765 Förordning om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område

150765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk
verkställighet på privaträttens område;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1977:1005) om nordisk verk-

ställighet på privaträttens område ska ha följande lydelse.

4 §

1

Kronofogdemyndigheten för en förteckning över vilka myndigheter i

de nordiska länderna som utfärdar bevis om att en exekutionstitel får verkstäl-
las eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten. Krono-
fogdemyndigheten lämnar på begäran upplysningar om vilken myndighet i
ursprungsstaten som är behörig att utfärda sådana bevis.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:66.

SFS 2015:765

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;