SFS 2015:774 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

150774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DPCALC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DPCALC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DPCALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DPCALC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DPCALC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DPCALC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DPCAKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n <br/>l�neavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1920) om all-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�n l�neavgift</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 3 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att punkt 2 och 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2015:472) om �ndring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Allm�n l�neavgift tas ut med 9,65 procent av underlaget och tillfaller</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">staten.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3 Best�mmelserna i 1 och 3 �� i den �ldre lydelsen till�mpas fortfarande</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">p� l�n eller annan ers�ttning enligt 1 � som betalas ut f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av 3 � p� l�n eller annan ers�ttning enligt 1 � som beta-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">las ut under perioden 1 augusti 201531 maj 2016 ska f�r dem som vid �rets<br/>ing�ng inte har fyllt 25 �r, l�neavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av<br/>procenttalet och anges med tv� decimaler s� att �vriga decimaler faller bort.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft13">4 Best�mmelserna i 2 och 3 �� i den �ldre lydelsen till�mpas fortfarande</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">p� inkomst enligt 2 � som uppb�rs f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av 3 � p� inkomst enligt 2 � som uppb�rs under perioden</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1 augusti 201531 maj 2016 ska f�r dem som vid �rets ing�ng inte har fyllt<br/>25 �r, l�neavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges<br/>med tv� decimaler s� att �vriga decimaler faller bort.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l f�re som efter den 1 augusti 2015 res-</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">pektive s�v�l f�re som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte<br/>visar annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden<br/>efter den 1 augusti 2015 respektive tiden efter den 31 maj 2016 som svarar<br/>mot f�rh�llandet mellan den del av beskattnings�ret som infaller under res-<br/>pektive tid och hela beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.<br/>2. Best�mmelsen i 3 � i den nya lydelsen till�mpas p� l�n eller annan er-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�ttning enligt 1 � som betalas ut efter den 31 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2015:472.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2015:472.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2015:472.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:774</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:774</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Best�mmelsen i 3 � i den nya lydelsen till�mpas p� inkomst enligt 2 �</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">som uppb�rs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l<br/>f�re som efter ikrafttr�dandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, s�<br/>stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter den<br/>31 december 2015 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-<br/>nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1920) om allm�n
l�neavgift;

utf�rdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1920) om all-

m�n l�neavgift

dels att 3 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att punkt 2 och 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till

lagen (2015:472) om �ndring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Allm�n l�neavgift tas ut med 9,65 procent av underlaget och tillfaller

staten.

2.

3 Best�mmelserna i 1 och 3 �� i den �ldre lydelsen till�mpas fortfarande

p� l�n eller annan ers�ttning enligt 1 � som betalas ut f�re ikrafttr�dandet.

Vid till�mpningen av 3 � p� l�n eller annan ers�ttning enligt 1 � som beta-

las ut under perioden 1 augusti 201531 maj 2016 ska f�r dem som vid �rets
ing�ng inte har fyllt 25 �r, l�neavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av
procenttalet och anges med tv� decimaler s� att �vriga decimaler faller bort.

3.

4 Best�mmelserna i 2 och 3 �� i den �ldre lydelsen till�mpas fortfarande

p� inkomst enligt 2 � som uppb�rs f�re ikrafttr�dandet.

Vid till�mpningen av 3 � p� inkomst enligt 2 � som uppb�rs under perioden

1 augusti 201531 maj 2016 ska f�r dem som vid �rets ing�ng inte har fyllt
25 �r, l�neavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges
med tv� decimaler s� att �vriga decimaler faller bort.

Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l f�re som efter den 1 augusti 2015 res-

pektive s�v�l f�re som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte
visar annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden
efter den 1 augusti 2015 respektive tiden efter den 31 maj 2016 som svarar
mot f�rh�llandet mellan den del av beskattnings�ret som infaller under res-
pektive tid och hela beskattnings�ret.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. Best�mmelsen i 3 � i den nya lydelsen till�mpas p� l�n eller annan er-

s�ttning enligt 1 � som betalas ut efter den 31 december 2015.

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2015:472.

3 Senaste lydelse 2015:472.

4 Senaste lydelse 2015:472.

SFS 2015:774

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:774

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

3. Best�mmelsen i 3 � i den nya lydelsen till�mpas p� inkomst enligt 2 �

som uppb�rs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l
f�re som efter ikrafttr�dandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, s�
stor del av beskattnings�rets inkomst anses h�nf�rlig till tiden efter den
31 december 2015 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-
nings�ret som infaller under denna tid och hela beskattnings�ret.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

;