SFS 2015:776 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

150776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)

dels att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen (2015:474) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

2

Arbetsgivaravgifterna är 21,77 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

3 kap.

13 §

3

Egenavgifterna är 19,32 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2.

4 Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap.

29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut
före ikraftträdandet.

Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i

den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden
1 augusti 2015–31 maj 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2014:1469.

1. sjukförsäkringsavgift

4,85 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,17 %

5. arbetsmarknadsavgift

2,64 %

6. arbetsskadeavgift

0,30 %

1. sjukförsäkringsavgift

4,94 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,17 %

5. arbetsmarknadsavgift

0,10 %

6. arbetsskadeavgift

0,30 %

3 Senaste lydelse 2014:1469.

4 Senaste lydelse 2015:474.

SFS 2015:776

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:776

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

period ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensions-
avgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas.
Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så
att övriga decimaler faller bort.

3.

5 Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap.

18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före
ikraftträdandet.

Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap.

18 § i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perio-
den 1 augusti 2015–31 maj 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda
period ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspen-
sionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Pro-
centtalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att
övriga decimaler faller bort.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 res-

pektive såväl före som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte
visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter den 1 augusti 2015 respektive efter den 31 maj 2016 som svarar mot för-
hållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid
och hela beskattningsåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning

som betalas ut efter den 31 december 2015.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som

uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 decem-
ber 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2015:474.