SFS 2015:778 Lag om upphävande av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

150778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2011:1269) om
godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2011:1269) om godkännande

av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska upphöra att gälla vid ut-
gången av 2015.

1. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för tid före den 1 januari

2016.

2. En betald årsavgift som avser tid efter 2015 ska betalas tillbaka.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

SFS 2015:778

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015