SFS 2015:779 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

150779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen

(2011:1269)

dels att 5 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 §

1

En underrättelse enligt 31 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska innehålla

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 7 §,
2. uppgifter om intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i

inkomstslaget kapital,

3. uppgifter om avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetal-

ning på pensionssparkonto,

4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

5. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete

och mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229), och

6. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen

(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Underrättelsen ska ske genom att uppgifterna anges i det fastställda formu-

läret för inkomstdeklarationen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för tid före ikraftträ-

dandet.

3. För beskattningsår som har börjat före ikraftträdandet gäller 6 kap. 6 § i

den äldre lydelsen.

1 Senaste lydelse 2014:1472.

SFS 2015:779

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:779

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)