SFS 2015:781 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

150781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, över-

låtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet,
om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Begreppet
tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av dess egen
eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som
en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig
att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör an-

bud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting
eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion
får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 5 a kap. 11 § lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling, 5 a kap. 11 § lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller 6 kap. 11 §
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det

allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande er-
bjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan stat-
liga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har läm-
nat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentlig-
görs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträf-

fande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller sekretessen dock
längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk
och i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

1 Prop. 2015/16:20, bet. 2015/16:KU8, rskr. 2015/16:39.

2 Senaste lydelse 2013:314.

SFS 2015:781

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:781

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

31 kap.

16 §

3

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållan-

den när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2–4 och 12 §§ har
trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträf-

fande en handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock
längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk
och i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och

i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1574.