SFS 2015:782 Förordning om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

150782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:705) om
internationellt polisiärt samarbete;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § förordningen (2010:705) om interna-

tionellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

1

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413

av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informations-
utbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga
lydelsen, ska det svenska kontaktstället bistå den egna myndigheten med att
söka uppgifter i utländska fordonsregister enligt de förutsättningar som anges
i 23 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe enligt CBE-direktivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Sofie Lindblom
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:278.

SFS 2015:782

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015