SFS 2015:783 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

150783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § förordningen (2001:650) om vägtra-

fikregister ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

1

De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som

anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

I denna förordning avses med Prümrådsbeslutet rådets beslut 2008/615/RIF

av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt
för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och med
CBE-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den
11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte
om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:128.

SFS 2015:783

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;