SFS 2015:784 Lag om ändring i lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen

150784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:329) med vissa
bestämmelser om skydd för personuppgifter vid
polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2013:329) med vissa

bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straff-
rättsligt samarbete inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

4 §

Lagen gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som rör

nationell säkerhet.

Lagen gäller inte heller för behandling av personuppgifter som görs eller

har gjorts tillgängliga eller överförs eller har överförts genom

1. informationsutbyte som hänför sig till Schengens informationssystem

(SIS),

2. informationsutbyte genom Tullinformationssystemet (TIS),
3. uppgiftsutbyte med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni

2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning
av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet),

4. åtkomst enligt rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om

åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för med-
lemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förebygga, upp-
täcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, eller

5. uppgiftsutbyte med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande
informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den
ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Sofie Lindblom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:24, bet. 2015/16:JuU9, rskr. 2015/16:35.

SFS 2015:784

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015