SFS 2015:785 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

150785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 b och 2 §§ lagen (2000:343) om

internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

1 b §

3

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personupp-

gifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unio-
nen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom
ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller
gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
3. ett EU-organ, eller
4. ett EU-informationssystem.
Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande

bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och i
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen. Detta gäller
dock inte vid behandling av personuppgifter som

– utbyts eller har utbytts med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23

juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för
bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet,

– hämtas eller har hämtats med stöd av rådets beslut 2008/633/RIF av den

23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för
sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte
att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, eller

– utbyts eller har utbytts med stöd av Europaparlamentets och rådets direk-

tiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskri-
dande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprung-
liga lydelsen.

1 Prop. 2015/16:24, bet. 2015/16:JuU9, rskr. 2015/16:35.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om
underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade
brott, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2015:276.

SFS 2015:785

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:785

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

2 §

4

I denna lag avses med

utländska tjänstemän: utländska polismän och andra utländska tjänste-

män som har anmälts vara behöriga att utföra sådant gränsöverskridande
arbete som avses i artiklarna 40 och 41 i konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på

svenskt territorium enligt denna lag,

svenska tjänstemän: svenska polismän, tulltjänstemän eller kustbevak-

ningstjänstemän när de enligt lag eller annan författning har polisiära befo-
genheter,

Öresundsförbindelsen: den fasta förbindelsen över Öresund som den

definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket
Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samar-
bete i Öresundsregionen,

Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett

fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet,

referensuppgifter: registeruppgifter som inte röjer identiteten på en per-

son, antingen i form av en sifferbeteckning och ett fingeravtryck eller en sif-
ferbeteckning och en DNA-profil från den icke-kodifierande delen av perso-
nens DNA,

CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413

av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informations-
utbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen, och

VIS-rådsbeslutet: rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om

åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för med-
lemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upp-
täcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Sofie Lindblom
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:276.