SFS 2015:786 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

150786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1102) med
instruktion för Polismyndigheten;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1102) med instruk-

tion för Polismyndigheten

dels att 7, 47 och 53 §§ och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

7 §

Polismyndigheten ska senast den 31 mars varje år i en skrivelse till

regeringen redogöra för den verksamhet med särskilda utredningar som under
föregående år har bedrivits enligt förordningen (2014:1106) om handläggning
av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattnings-
havare.

22 a §

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, och i förekommande

fall Säkerhetspolisen, ska tillsammans utveckla verksamheten med att utreda
och lagföra brott.

47 §

Polismyndigheten är skyldig att ställa polismän till förfogande för den

polisverksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.

53 §

En forensisk undersökning som utförs på begäran av Säkerhetspolisen,

Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket, åklagare eller allmän domstol är
avgiftsfri. Avgift ska dock betalas för en undersökning som begärs av en all-
män domstol i ett mål där endast målsägande för talan.

Polismyndigheten får ta ut avgift för en forensisk undersökning som utförs

på begäran av någon annan än en myndighet eller domstol som anges i första
stycket och för andra undersökningar. Polismyndigheten får besluta om avgif-
tens storlek och disponera avgiftsintäkterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:786

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:786

Bilaga

1

Polismyndigheten ska upprätthålla funktionen att vara

1. nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen

Interpol och för den europeiska polisbyrån (Europol),

2. sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (SÖ 2001:6),

3. nationell kontaktpunkt
a) enligt Förenta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001

av generalförsamlingen, tilläggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och han-
del med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta
nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet,

b) för att skicka och ta emot sådan information som avses i artikel 7 i För-

enta nationernas konvention den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär
terrorism, och

c) för att ta emot och besvara framställningar om hjälp enligt artikel 8 bis 4

i Förenta nationernas konvention den 10 mars 1988 för bekämpande av brott
mot sjöfartens säkerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005,

4. a) nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS)

genom Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20
december 2006 och rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrät-
tande, drift och användning av andra generationen av Schengens informa-
tionssystem (SIS II),

b) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets beslut

2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och
underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater,

c) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/

845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas
kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vin-
ning eller annan egendom som härrör från brott,

d) nationell kontaktpunkt för den europeiska byrån för förvaltningen av det

operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 okto-
ber 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande
av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Euro-
peiska unionens medlemsstaters yttre gränser,

e) nationell kontaktpunkt för CEPOL enligt artikel 14 i rådets beslut 2005/

681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakade-
min (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF,

f) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt rådets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande sam-
arbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslig-
het (Prümrådsbeslutet), utom när det gäller att automatiskt besvara förfråg-
ningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

g) central åtkomstpunkt enligt artikel 3.3 i rådets beslut 2008/633/RIF av

den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS)

1 Senaste lydelse 2015:279.

background image

3

SFS 2015:786

för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i
syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

h) centralmyndighet vid sådant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas innehåll,

i) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om under-
lättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhets-
relaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom när det
gäller att automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländ-
ska kontaktställen,

j) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-
system och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF,

k) nationell samordningscentral för informationsutbyte och samarbete

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den
22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem
(Eurosur), och

l) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr
604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som
är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredje-
landsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat
och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförel-
ser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring
av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den
operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och
rättvisa (omarbetning).

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015