SFS 2015:787 Lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik

150787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler för taxitrafik;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till la-

gen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska ha följande ly-
delse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:16, bet. 2015/16:TU4, rskr. 2015/16:46.

SFS 2015:787

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015