SFS 2015:788 Lag om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

150788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i
taxitrafiklagen (2012:211);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om taxitrafiklagen (2012:211)

dels att rubriken till 2 a kap. lagen i stället för lydelsen enligt lagen

(2014:1022) om ändring i den lagen ska lyda ”Skyldighet att överföra taxa-
meteruppgifter”,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2014:1022) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:16, bet. 2015/16:TU4, rskr. 2015/16:46.

SFS 2015:788

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015