SFS 2015:789 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

150789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:558) om vägtra-

fikregister

dels att 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Personuppgifter som avses i 5 § får behandlas för att fullgöra uppgifts-

utlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt
gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

8 §

2

Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ända-

mål som anges i 5 § 1�3 och 7 i enlighet med föreskrifter meddelade av rege-
ringen.

Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregist-

ret, om uppgifterna avser honom eller henne själv.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:143, bet. 2015/16:TU3, rskr. 2015/16:45.

2 Senaste lydelse 2011:907.

SFS 2015:789

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015