SFS 2015:790 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

150790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1972:435) om överlast-

avgift ska ha följande lydelse.

1 §

2

Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg

framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller
bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordo-
net är

1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran,
2. en buss,
3. en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som

överstiger 30 kilometer i timmen, eller

4. en släpvagn som dras av en bil, av en tung terrängvagn som är konstrue-

rad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, av ett
motorredskap klass I eller av en traktor b.

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats.
Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck

bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den
garanterade axelbelastningen.

Denna lag gäller inte i fråga om ett fordon som är registrerat i militära for-

donsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna
eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44.

2 Senaste lydelse 2009:1349.

SFS 2015:790

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;